เอกสารงานการเงิน

ที่ เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
1
คู่มือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

Download File1

Download File2

2
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

Download File1

Download File2