21 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม KKUL Open House 2018 เอกสารแนบ ที่บริการดาวน์โหลด/Line สารบรรณ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
20 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มิ.ย. 2561  รับโอน/ย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดส่วนราชการอื่นเพื่อบรรจุฯ สังกัด กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2561  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลปรพโยชน์ทับซ้อนฯ เอกสาร  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
19 มิ.ย. 2561  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางประกันคุณภาพภายใน กศน.อำเภอ/เขต  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
18 มิ.ย. 2561  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเข้าร่วมรับรางวัลเสมา ป.ป.ส.โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 มิ.ย. 2561  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสะติด ปี 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชมพู เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์ เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงผลการประเมินการอบรมแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา(กศน.อ.เมื่องขอนแก่น)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาจัดการศึกษา(กศน.อ.อุบลรัตน์)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาจัดการศึกษา(กศน.อ.หนองสองห้อง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (อ.ภูเวียง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (อ.ชุมแพ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  การศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา(ชุมแพ)(สีชมพู)(อ.พล)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 มิ.ย. 2561  ส่งตัวพนักงานราชการไปปฏบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดในสัญญาจ้าง (กศน.อ.หนองสองห้อง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 มิ.ย. 2561  ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 ให้แก่พนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบที่บริก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบที่บริการดาวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 มิ.ย. 2561  การสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 มิ.ย. 2561  ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมทะเบียน นักศึกษา ITW51  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียน 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ