18 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2562  เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมฟื้นฟูศลีธรรมโลกฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 ต.ค. 2562  สั่งจองสมุดบันทึก ไดอารี่ กศน.63  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2562  เชิญเข้าร่วมอบรม ขยายผลโปรแกรม e-budget ระดับ กศน.อำเภอ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 ต.ค. 2562  การอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2562  แก้ไขกำหนดการประชุมสัมนาการทดสอบ N-NET  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องให้พนักงานบรรณารักษ์ ย้ายพื้นที่ปฎิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2562  จัดส่งข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2562  ขอเชิญประชุมสัมมนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ฯการสอบN-NET  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2562  เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2562  ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนำเนินงานติดตามงาน (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
16 ต.ค. 2562  การชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562  การเตรียมความพร้อมเรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ (กศน.อ.น้ำพอง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ต.ค. 2562  การเตรียมความพร้อมเรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์  ผู้ดูแลระบบ      รับ
16 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ Ticket to Life 5/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพองและแวงใหญ่ เรื่องเชิญประชุมชี้แจงความเข้าใจในการดำเนินงานเครือข่ายคนรักษ์พลั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ต.ค. 2562  กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคล คณะกรรมการและมาตรการการประหยัดงบแระมาณรายจ่ายฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ต.ค. 2562  รายงานสถานการณ์ กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัต พายุโซนร้อนโพดุล/คาจิกิ และการขอสนับสนุนงบประมา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ต.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ Ticket to Life 5/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ต.ค. 2562  กำหนดการทดสอบ N-NET 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ต.ค. 2562  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิืปลายภาคเรียน 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ต.ค. 2562  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ63  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
16 ต.ค. 2562  จัดทำข้อมูลแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
15 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือครู บุคลากรใทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด สนง.กศน.ทุกคน บันทึกข้อมูลในระบบกลางของกระทรวงศ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน นำ้พอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการอ่านเคลื่อนที่ ตค.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
10 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการศึกษาภายในประเทศตามมาตรา29(3)ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ต.ค. 2562  การทบทวนการส่งข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับและหลักสูตร ปวช.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเชิญร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2562  การจัดส่ง GPA/PR ประจำภาคเรียน 1/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ต.ค. 2562  การขยายผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรื่องเชิญประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน กศนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ต.ค. 2562  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของครู กศน.ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
08 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ตค.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตค.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตค.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 ต.ค. 2562  การส่งเสริมการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ต.ค. 2562  รายงานการช่วยเหลือภัยผู้ประสบภัยพิบัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ปี2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ต.ค. 2562  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการรู้หนังสือ ปี62  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ต.ค. 2562  ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 4/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
03 ต.ค. 2562  แนวทางปฏิบัติระบบพนักงานราชการ สังกัด สนง.กศน. เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลด/ไลน์ กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 2562  การจัดทำรายงานการตวบคุมภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
02 ต.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.เรื่องรายงานการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ต.ค. 2562  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2562  การดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.63  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
30 ก.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์ประชสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมผ้าทออีสาน ESAAN FABRIC EXPRO 2019  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ย. 2562  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ก.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมี การใช้อินเทอร์เน็ต สนง.กศน.ตำบล ทั่วประเทศ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 ก.ย. 2562  การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2562  การส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
26 ก.ย. 2562  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้)2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 ก.ย. 2562  ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการสอบธรรมศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 ก.ย. 2562  โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น 2563ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
26 ก.ย. 2562  ขอให้ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904 บรรยายขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
25 ก.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
25 ก.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ และอาสายุวกาชาด กศน.อ.ทุกแห่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2562  การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กศน.อ.ทุกแห่ง (เอกสารเพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กศน.อ.ทุกแห่ง (เอกสารเพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ก.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด กศน.อ.ทุกแห่ง (เอกสารเพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.ย. 2562  การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ก.ย. 2562  ส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.ย. 2562  ขอเชิญร่วมสัมมนาถอดบทเรียนการบูรณาการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ