23 เม.ย. 2562  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 เม.ย. 2562  การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP Schoo  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 เม.ย. 2562  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยระบบ KSP RENEW  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์ การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
22 เม.ย. 2562  การจัดส่งเอกสารจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ปวช.ภาคเรียน 1/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562  แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกบังคับวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ เอกสารแ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น บ้านแฮด บ้านไผ่ และโนนศิลา เรื่องเปลี่ยนแปลงการติดตามการดำเนินงานระบบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอซำสูง กระนวน น้ำพอง เขาสวนกวาง และอุบลรัตน์ เรื่องเปลี่ยนแปลงการติดตามการดำเนินงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชนบท เรืองขอเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลด/ไลน์  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรืองขอเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลดไลน  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรืองขอเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี เอกสารแนบที่บริการดาวน์โห  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโนนศิลา เรืองขอเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลดไลน  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรืองขอเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลดไลน  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า เรืองขอเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลด/  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเปือยน้อย เรืองขอเชิญเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562  เชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการนิเทศติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สนง.กศน 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
17 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการนิเทศติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สนง.กศน 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2562  ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์ สนับสนุนจากธุรกิจ/อุต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 เม.ย. 2562  ติดตามการดำเนินงานระบบการควบคุมการเงิน บัญชี ปละพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์ เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดกระบวนการเสริมสร้างความรู้เพื่อคนไร้ที่พึ่  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
11 เม.ย. 2562  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 เม.ย. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2562  โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 15  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2562  แนวทางการรับสมัครนักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 เม.ย. 2562  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562  ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562  ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการลักษณะประจำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล เรื่องเชิญบุคลากรรับการฝึกอบรมออนไลน์  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
05 เม.ย. 2562  เชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานจองสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2/2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
05 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องรายงานผลการดำเนินงานขยายผลสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาไหม่ หลักสูตร ปวช.ภาคเรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 เม.ย. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 เม.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 เม.ย. 2562  ผลการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
03 เม.ย. 2562  เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน MDES WI-FI  กลุ่มอำนวยการ      รับ