17 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร 61 จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 ต.ค. 2561  การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ปี 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
17 ต.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกรับรางวัล จิตอาสาดีเด่นฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ต.ค. 2561  โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ ด้วยการใช้เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.มี่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องให้พนักงานราชการพ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องให้พนักงานราชการพ้นจากตำแหน่ง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
12 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องให้พนักงานราชการพ้นจากตำแหน่ง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
12 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องให้พนักงานราชการพ้นจากตำแหน่ง  ผู้ดูแลระบบ      รับ
12 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมกรณีขอไปช่วยราขการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ต.ค. 2561  ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สนง.กศน.ขอนแ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ต.ค. 2561  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
10 ต.ค. 2561  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.ในกรณีพิเศษฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2561  การให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
10 ต.ค. 2561  การระบุสิทธิผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว/และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ต.ค. 2561  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพฤษศาสตร์โรงเรียน ฬนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
09 ต.ค. 2561  การติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียนสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2561  หลักเกณฑ์การเบิกใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2561  ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2561  ส่งสำเนาคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนีกงานราชการ(อ.บ้านไผ่-อ.หนองสองห้อง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ต.ค. 2561  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
08 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชมพู เรื่่องโครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล เรื่่องโครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อนำร่องการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561  การจัดส่ง GPA/PR ประจำภาคเรียน 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ต.ค. 2561  แจ้งกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ต.ค. 2561  ประกาศผลตัดสินการประกวดประชาธิปไตยดีเดน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2561  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ต.ค. 2561  การจัดตั้ง Line กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ต.ค. 2561  ขอเชิญอบรมโครงการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ต.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
02 ต.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจธรรมรณรงด์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจธรรมรณรงด์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจธรรมรณรงด์การยุติความรุนแรงต่อเด็ก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ต.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
01 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง และหนองเรือ เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารัก  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
01 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  การอบรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลมื่อนการบริหารราชการในยุคประเทศไทย 4.0  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเปือยน้อย เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ต.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน เรื่องให้พนักงานาขการพ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ย. 2561  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู้ผู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 2561  นโยบายและข้อสั่งการควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอกระนวน พระยืน เมืองขอนแก่น อุบลรัตน์ ภูเวียง หนองนาคำ น้ำพอง และเขาสวนกวาง เรื่อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
25 ก.ย. 2561  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชสสัมพันธ์การประกวดข้อเขียนความประทับใจมราศิษย์มีต่อครูฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ย. 2561  แจ้งการขับเคลื่อนการกำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาฯ เอกสารแนบที่บริการดาว์โหลด/ไลน์สา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการรับเข็มเชิดชูเกียรติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
24 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย เมืองขอนแก่น หนองสองห้องและภูเวียง เรื่องขอรับทราบรายงานการดำเนินงานโค  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
21 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมตรวจกระดาษคำตอบปลายภาค 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมตรวจกระดาษคำตอบปลายภาค 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมตรวจกระดาษคำตอบปลายภาค 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล และเวียงเก่า เรื่องนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนหลักสูตร ปวช.1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 ก.ย. 2561  รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ