20 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอกระนวน เรื่องโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการผลิตเผยแพร่สื่อฯกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยสบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 เม.ย. 2561  การติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561  ข้อมูลความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่องขอเชิญประชุมสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารแก้ไขพัสดุถึง กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือน เม.ย.61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารแก้ไขพัสดุ ถึง กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องประชุมปฎิบัติการปรับปรุงระเบียบการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 เม.ย. 2561  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ALTC  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 เม.ย. 2561  การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สนง.กศน.ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาส 3-4/61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเขาสวนวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอสีชมพู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน และการายงานผลผ่านระบบ DMIS 61ฯ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพรื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  ขอให้ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดฯ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
17 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 เม.ย. 2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ปวช.ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 เม.ย. 2561  การรายงานผลการดำเนินงานตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ครั้งที่ 2-4 ผ่านระบบ DMIS61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
10 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2561  การจัดส่ง GPA/PR ประจำภาคเรียน 2/2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 เม.ย. 2561  การประกวดละครเวที ไทยนิยม ยั่งยืน ขอนแก่น 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2561  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2561  แม่บ้านหมาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ