21 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องขอเชิญประชุมการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.พ. 2563  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 2563  การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับ นักเรียน นักศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ก.พ. 2563  ขอแก้้ไขข้อมูลในสมุดบันทึกไดอารี่ กศน.2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ก.พ. 2563  การเพิ่มจำนวนข้อสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทกสอบปลายภาคเรียน 22562 การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย เรื่องขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.พ. 2563  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
14 ก.พ. 2563  การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 2563  สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่าย ประจำปี2563 ผ่าน DMIS  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดประชาชน 62-63 เอกสารแนบที่ไลน์ กศน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
13 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดประชาชน 62-63  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
13 ก.พ. 2563  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม TK Forum 2020  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
13 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่จัดการเรียนการสอนหลัดสูตร ปวช. เรื่องกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลักสูตรู ปวช 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 ก.พ. 2563  รับย้าย/โอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลชำนาญการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 2563  รับย้าย/โอนข้าราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 2563  การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องโครงการ Free wifi CAT ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
12 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัวนักกีฬาเปตองชาย กีฬา กศน.เกมส์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2563  ระเบียบส่วนราชการว่าด้วยการบรรเลงเพลงดุริยางค์ในการราชพิธีการ 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
12 ก.พ. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
11 ก.พ. 2563  การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ก.พ. 2563  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสโคโรนา2019  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ก.พ. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.TC  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ก.พ. 2563  การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาตลอกชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าฯ  ผู้ดูแลระบบ      รับ
07 ก.พ. 2563  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่งมาตรการป้องกัน แก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ก.พ. 2563  ขอความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง ขก. เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง ขก/หนองเรือ/ชุมแพ/บ้านแฮด/พระยืน/หนองนาคำและอุบลรัตน์ เรื่องขอความอนุเคราะห์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.หลักสูตร การใช้สื่อเท  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.พ. 2563  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.พ. 2563  ประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปี2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.พ. 2563  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่11  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2563  รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 63  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2563  เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเขียนโครงการ การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
06 ก.พ. 2563  ขอคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.พ. 2563  สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ(N-NET)2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.พ. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชทพู เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศสนามสอบฯ 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.พ. 2563  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและบรรณารักษ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.พ. 2563  การจัดสรรงบค่าหนังสือเรียน เพิ่มเติม2/2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ก.พ. 2563  การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.พ. 2563  การประชุมเชิงปฎิบัติการ การเขียนโครงการและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
03 ก.พ. 2563  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.พ. 2563  การพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 ม.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโนนศิลา ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางจัดซื้อจัดจ้างฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
30 ม.ค. 2563  การกำหนดตัวชี้วัดประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดินวิ่ง (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 ม.ค. 2563  ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ(แก้ไขเพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2563  รายงานการประชุมประจำเดือน สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น 1/2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เดิน วิ่ง การกุศล Run For Child 2020  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ม.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้องเรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
30 ม.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องอนุมัติจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
30 ม.ค. 2563  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์สอบ N-NET ภาคเรียน 2/62ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 ม.ค. 2563  การดำเนินการทดสอบ N-NET ภาคเรียน 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 ม.ค. 2563  การรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 ม.ค. 2563  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 2563  ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 2563  การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับสถานึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 ม.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง ขก .เรื่องขอความอนุเคราะห์รถยนต์ราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ม.ค. 2563  การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมน 63ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 ม.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องนิเทศนักศึกษาฝึกวิชาชีพฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2563  ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2563  การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียรรู้ฯPLC/63  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2563  ส่งเสาเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 ม.ค. 2563  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 ม.ค. 2563  แก้ไขประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับ สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ม.ค. 2563  การดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วย E-Exam 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ