13 ธ.ค. 2562  ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สนง.กศน.จังหวัดขอนแก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ธ.ค. 2562  ส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ธ.ค. 2562  สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูณ์ งบประม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2562  ให้พนักงานราชการพ้นจากตำแหน่ง(ผอ.กศน.อ.มัญจา)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ธ.ค. 2562  การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู (ผอ.กศน.อ.โนนศิลา)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ธ.ค. 2562  สำรวจข้อมูล กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโนนศิลา เรื่องการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ มัญจาคีรี ชนบท และแวงน้อย เรื่องส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ธ.ค. 2562  การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ และชนบท เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
09 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ และอุบลรัตน์ เรื่องการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องส่งนักเรียนขอย้ายสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2562  การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรหรือไม่มีสัญชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2562  รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่1/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืนและ แวงน้อย เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่5  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2562  นโยบายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น /2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ธ.ค. 2562  รายงานโครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
02 ธ.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯของสำนักงานยุวกาชาด สภากาดไทยประจำปี2563 (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
02 ธ.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯของสำนักงานยุวกาชาด สภากาดไทยประจำปี2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
29 พ.ย. 2562  การคัดเลือก“สุดยอดสินค้า และผลิลตภัณฑ์ กศน.”  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
28 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอซำสูง เรื่องการดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
28 พ.ย. 2562  รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 2/2562ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพองและแวงใหญ่ เรื่องการเตรียมข้อมูลใช้ในการอบรมโครงสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 พ.ย. 2562  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น/บ้านฝาง/พระยืน เรื่องการคัดเลือกผู้ปรพกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
28 พ.ย. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดทำแผนนโยบายจุดเน้น สนง กศนฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
28 พ.ย. 2562  ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่นฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องการดำเนินงานฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
25 พ.ย. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 พ.ย. 2562  การสำรวจจำนวนผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 พ.ย. 2562  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียรหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 พ.ย. 2562  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค1/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 พ.ย. 2562  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่ 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 พ.ย. 2562   กศน.อำเภอน้ำพอง แวงใหญ่ (หนังสือราชการจะแจ้งอีกครั้งค่ะ)การเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการอบรมแกนนำขับเค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2562  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2562  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 พ.ย. 2562  การประกวด ครู กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพองและแวงใหญ่ เรื่องขอเชิญเข้าอบรมเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่จัดการเรียนการสอนหลัดสูตร ปวช.เรื่องสำรวจวิชาผูลงทะเบียนเรียนและจำนวนการสั่งแบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะคนพิกา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ย. 2562  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 พ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน TO BE NUMBER 1 IDOL ขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 พ.ย. 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 พ.ย. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 พ.ย. 2562  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี2562 เพิ่มเติม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
15 พ.ย. 2562  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
15 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฎิบัติงานด้านการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ย. 2562  หลักสูตรกัญชาและกัญชงศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 พ.ย. 2562  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
13 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น/บ้านฝาง และพระยืน เรื่องการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นเพื่อส่งเสริมย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
12 พ.ย. 2562  การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเิงินกู้ ช.พ.ค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ย. 2562  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ย. 2562  การประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
11 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ 2/62ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 พ.ย. 2562  ประชุมนโยบาย กศน.Wow Wow ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
08 พ.ย. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ และชนบท เรื่องการพิจารณานำเหน็จความดีความชอบด้านยาเสพติดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 พ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 พ.ย. 2562  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครืข่ายวิสาหกิจชุมชน ไตรมาส4/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 พ.ย. 2562  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ