15 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องขออนุเคราะห์ให้บุคคลเข้าอบรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเวียงเก่า เรื่องให้ครู ศรช.พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอกระนวน เรื่องให้ครู ศรช.พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  แต่งตั้งสถานศึกษาทำหน้าที่ศูนย์สอบด้วยระบบ E-Exam  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องให้พนักงานราขการพ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารและอุปกรณ์การดำเนินการจัดสอบ N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  การรับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคำตอบการสอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องขอความอนุเคาราะห์เก็บข้อมูลวิจัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  ผู้ดูแลระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอพล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  ขอเชิญประชุมแสดงผลการดำเนินงานไทยนิยมยั่งยืน และงานนโยบาย สนง กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญประชุมจัดทำวิดิทัศน์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเปือยน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอพระยืน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2561  สำรวจค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมปีงบประมาณ 61  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
08 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  การจัดทำข้อสอบปลายภาค หลักสูตร ปวช.ภาคเรียนที่1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2561  การประชุมปกิบัติการสรุปผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ(DMIS)  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
07 ส.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา 2/61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 1/61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอแวงน้อย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561  เอกสารพัสดุแก้ไขถึง กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องให้ครู ปวช.พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภออุบลรัตน์ (จม เชิญ ผอ.ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการฯสำหรับเด็กออกกลางคันในวัยเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำปหน่งครูผู้ช่วยฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาข้าราชครูและบุคลาการทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองและ ผอ.สำนัก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชมพู เรื่องการดำเนินการจัดการสอบเทียบระดับ 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องการดำเนินการจัดการสอบเทียบระดับ 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรื่องประชุมปฎิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ 1/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโนนศิลา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561  การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 รายวิชาเลือก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ส.ค. 2561  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561  ขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ สนง.กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ส.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ส.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ