19 ธ.ค. 2561  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาทักษะการเรียนรู็  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 ธ.ค. 2561  รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการลาศึกษา อบรม และปฏิบัติการวิจัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  ตรวจสอบทรัพย์สิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  การเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากรุณา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษษธิการ ประจำปี 2562ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63/2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขี้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561  การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ประจำภาคเรียน 2/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ธ.ค. 2561  การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 ธ.ค. 2561  ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชกวุฒิสภาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 ธ.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอเวียงเก่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภออุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 2561  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 ธ.ค. 2561  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียน 2/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น /น้ำพอง /ภูเวียง /โคกโพธิ์ไชย และอำเภอพล เรื่องเชิญเข้าร่วมการประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น /น้ำพอง และชุมแพ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการนิเทศการเรียนการสอนจัดการศึก  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
17 ธ.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านแฮด เรื่องการผ่อนผันให้กับบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษา มาตรา 29  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ธ.ค. 2561  นำส่งสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้สนเกษตรประกอบการเรียนรู้ ตามโครงการ Smart ONIE  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
11 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกษาที่ศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้น กับสถานศึกษา สอศ.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องเชิญร่วมประชุมโครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
07 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง สีชมพู น้ำพอง อุบลรัตน์ และแวงใหญ่ เรื่องเชิญร่วมประชุมโครงการสมัชชาชุมชนค  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
06 ธ.ค. 2561  การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านแฮด เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูผาม่าน เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเปือยน้อย เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสีชมพู เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอกระนวน เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องขอเชิญอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กัยวิทยากรแกนนำหลักสูตร ดิจิทัลระดับ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เชิญเข้าร่วมโครงการ libraly: Care the Bear  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เชิญเข้าร่วมโครงการ libraly: Care the Bear  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน และงการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องการจัดมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 6 (I-san book fair 2018)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญาจาคีรี เรื่องการจัดมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 6 (I-san book fair 2018)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เผยแพร่ประกาศธรรมาภิบาลของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
06 ธ.ค. 2561  เปลี่ยนแปลงวันประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาโดย ศส.ปชต.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ธ.ค. 2561  แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตรฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
06 ธ.ค. 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 62  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
04 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างครอบครัวประชาธิปไตย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  โครงการสัมมนาชมรมอาสายุวกาชาด ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น ปี 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  เชิญร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิโอ เริ่มใหม่อีกครั้งไม่สาย Restart  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การจัดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ตรวจรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สนง กศน.ขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ธ.ค. 2561  เลื่อนการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 พ.ย. 2561  จัดส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ปี62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ