18 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่งคราว หลักสูตรประ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
18 ก.พ. 2562  ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 ก.พ. 2562  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์ุแท้ My GPF Application  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 2562  การบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน logbook  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 2562  แนวทางการรายงานผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดการทุจริตหรือประพฤติมิช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 2562  ข้อเสนอโครงการในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 13  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.พ. 2562  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอกระนวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 ก.พ. 2562  คำสั่งชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชุมแพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านแฮด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.พ. 2562  การดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
13 ก.พ. 2562  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.พ. 2562  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรใทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองเรือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านฝาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูผาม่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอน้ำพอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.พ. 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลว. 11 กพ. 62  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.พ. 2562  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
11 ก.พ. 2562  การรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการและบุคลากรทางศึกษาและข้าราชการพลเรือน เพื่อบรรจุและแต่งตั  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.พ. 2562  เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการทางการศึกษา ตำแหน่งประเภทวิช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.พ. 2562  ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. เรื่องการับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 2/2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอชนบท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอภูเวียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอบ้านไผ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอซำสูง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562  ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองสองห้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภานในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
07 ก.พ. 2562  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคุมการเงิน/บัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานย่อย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดข  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
07 ก.พ. 2562  กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า พ.ศ.2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.พ. 2562  การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ศธ.จิตอาสา รณรงค์ลดการใช้พลาสติก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ก.พ. 2562  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดให้สถายศึกษาในสังกัดฯเป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
07 ก.พ. 2562  ตรวจรายชื่อพนักงานราชการในสังกัดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ก.พ. 2562  ประกาศขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
06 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น หนองสองห้อง ชนบท ชุมแพ สีชมพู บ้านฝาง บ้านไผ่ เรื่องเชิญประชุมจัดกิจก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 ก.พ. 2562  เรียน ผอ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เขาสวนกวาง ซำสูง ภูผาม่าน ภูเวียง สีชมพู เรื่องขอเชิญชวนสมัครคัดเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 ก.พ. 2562  ขอเชิญเข้ารับเสด็จฯสมเด็จพรัเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 ก.พ. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาผู้บริหารดิจิทัลชุมชนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียงและบ้านไผ่ เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ปี2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียงและบ้านไผ่ เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ปี2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ของนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
05 ก.พ. 2562  การดำเนินการอบรม หลักสูตรDigital literacy/ E-Commerce  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ก.พ. 2562  เรียน ผอ กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการฝึกอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 ก.พ. 2562  เรียน ผอ กศน.อำเภอกระนวน เรื่องการฝึกอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 ก.พ. 2562  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.พ. 2562  ประชาสะมพันธ์หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรนักบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.พ. 2562  แจ้งยอดจัดสรรและเอกสารการเงิน N-NET ครั้งที่ 2 ปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.พ. 2562  เอกสารการเงินที่ต้องแก้ไข กศน.อำเภอหนองนาคำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.พ. 2562  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเปือยน้อย ขอเลื่อนการติดตาม ตรวจสอบภายใน ประจำประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
04 ก.พ. 2562  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองห้อง ขอเลื่อนการติดตาม ตรวจสอบภายใน ประจำประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
01 ก.พ. 2562  เรียน ผอ.กศน. อำเภอเมืองขอนแก่น มัญจาคีรี แวงน้อย พระยืน เรื่องการให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
01 ก.พ. 2562  เรียนผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือน กพ.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ