16 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขออนุเคราะห์บุคลากร เข้าประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเรียนเชิญร่วมพิธีวันกองพลทหารม้าที่3  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2562  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรมางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2562  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net 1/62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ส.ค. 2562  คู่มือการดำเนินงานอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัด สนง.กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ เรื่องการประเมินผลกิจกรรมสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย ศส.ปชตฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรื่องโครงการชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
15 ส.ค. 2562  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กศน.อ.เมือง และกศน.อ.โคกโพธิ์ไชย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562  การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของ ครู กศน.ที่ผ่านการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
14 ส.ค. 2562  การรับ-ส่งแบบทดสอบและกระาษคำตอบการสอบ N-NET ผอ.กศน.อ.ในสังกัดทุกแห่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2562  การดำเนินการทดสอบ N-NETประจำภาคเรียนที่1ผอ.กศน.อ.ในสังกัดทุกแห่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2562  รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ผอ.กศน.ในสังกัดทุกแห่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน อ.ในสังกัดทุกแห่ง(เอกสารเพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน อ.ในสังกัดทุกแห่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผู้เข้าอบรมหลังสูตรการวิจัยและพัฒนา กศน.อ.ชุมแพ อ.อุบลรัตน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562  แจ้งแนวทางการจัดการอบรมนองสถานที่ กศน.อ.ทุกแห่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ส่งถึง กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562  รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่12  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรรื่องเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม focus group  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
09 ส.ค. 2562  การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
09 ส.ค. 2562  การประชุมโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
09 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชนบท และโคกโพธิ์ไชย เรื่องการให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน สค.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
09 ส.ค. 2562  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอประชาสัมพันธ์ดครงการ การประชุมสัมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2562  หลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ D.I.Y By Scout  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
09 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชุมแพ เรื่องการดำเนินการจัดสอบเทียบระดับ 1/62ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ส.ค. 2562  การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2562  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2562  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ ปี 63  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2562  การรับสมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2562  การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา KSP School  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562  การติดตามผลครูที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน.มืออาชีพฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2562  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2562  การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2562  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ E-Exam  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ส.ค. 2562  ขอเชิญร่วมประชุม  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
05 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอแวงใหญ่ เรื่องโครงการส่งเสริมการดำเนินตามพระราโชบายฯปลุกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองเรือ มัญจาคีรี และพล เรื่องแผนการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเค  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
02 ส.ค. 2562  ประกาศรับทุนพัฒนาพุฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
02 ส.ค. 2562  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562  ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิลปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือประกันคุณภาพภายในฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
02 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบ้านไผ่ เรื่องขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิลปฏิบัติการ การจัดทำเครื่องมือประ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
01 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมิน PMQA 4.0จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเขาสวนกวาง โคกโพธิ์ไชย ชนบท หนองสองห้อง พระยืน มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น สีชมพู และอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ส.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
01 ส.ค. 2562  การบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
01 ส.ค. 2562  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
01 ส.ค. 2562  การคัดเลือกผู้มีผลงานดัเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษา เอกสารแนบที่บริการดาวน์โหลด/ไลน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
31 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องการประชุมปฏิบัติการ ประเมินโครงการBoot Camp  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอชนบท เรื่องการประชุมปฏิบัติการ ประเมินโครงการBoot Camp  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ก.ค. 2562  การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562  การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/62 รายวิชาเลือกฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง และชนบท เรื่องโครงการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง และชนบท เรื่องขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจ และจัดทำข้อมูลเพื่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 ก.ค. 2562  การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบและบุคคลต้นแบบ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
26 ก.ค. 2562  การติดตามเร่งรัดการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอน้ำพอง เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2562  เชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง และอำเภอแวงน้อย เรื่องโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและราชการใสสะอาด สนง.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ สค.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
24 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ สค.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
24 ก.ค. 2562  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ 10th share and Learn 2019 Customer Experience เอกสารแนบที่บริการดาว  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
24 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูเวียง เรื่องการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
24 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน บ้านไผ่ กระนวน ชนบท และชุมแพ เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา 6  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
24 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองสองห้อง เรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร สนง.ปลัดกระทรว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562  เรียน ผอ.กศน.อำเภอมัญจาคีรี เรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร สนง.ปลัดกระทรวงศ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562  โครงการพัฒนาประสินธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร  กลุ่มอำนวยการ      รับ