13 พ.ค. 2563  สำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจของหน่วยงานฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2563  อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2563  ข้าราชการ และลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2563  แจ้งกำหนดวันถวายพระกฐินพระราชทาน 2563  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพระยืน เรื่องยกเลิกสัญญาจ้างและให้ครู ศรช.พ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย เรื่องให้พนักงานราชการพ้นจากตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ค. 2563  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
13 พ.ค. 2563  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563 เพิ่มเติม  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
13 พ.ค. 2563  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบปี2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
12 พ.ค. 2563  แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 พ.ค. 2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 โดยวิธีสอบข้อเขียนในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2563  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
12 พ.ค. 2563  การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
12 พ.ค. 2563  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโคติดต่อCovid-19ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 พ.ค. 2563  ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ค. 2563  ตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการ (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)เอกสารเพิมเติม  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
08 พ.ค. 2563  ตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการ (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
08 พ.ค. 2563  ส่งแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาฯ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
08 พ.ค. 2563  มติการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโครงกสนเพิ่มท่ักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 พ.ค. 2563  ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
07 พ.ค. 2563  จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2563 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(แก้ไข)  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
07 พ.ค. 2563  ขอแสดงความชื่นชม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2563  การดำเนินการเทียบระดับการศึกษา 1/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 พ.ค. 2563  ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ปี2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 พ.ค. 2563  สำรวจพื้นที่และพืชที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน โครงการปลูกผักสวนครัวฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
05 พ.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอพล เรื่องให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผอฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 พ.ค. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น/พล/น้ำพอง/ชนบทและภเวียง เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2563   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2563   มอบหมายบุคคลากรปฏิบัติหน้าที่ (ผอ.กศน.อ.หนองเรือ ผอ.กศน.อ.หนองสองห้อง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2563   ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัย หรือสิ่งของอุโภค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2563   การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
01 พ.ค. 2563  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
30 เม.ย. 2563  การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สนง.กศน.ฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
30 เม.ย. 2563  ทำเนียบเด็กและเยาวชนดีเด่น สนง กศน.ปี 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
30 เม.ย. 2563  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2563  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กอช.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
29 เม.ย. 2563  แจ้งเลื่อนการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น 2563ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
29 เม.ย. 2563  แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2563  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 เม.ย. 2563  การดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 เม.ย. 2563   แจ้งการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา และการดำเนินการกลั่นกรองนักศึกษา(ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)(เอกสารเพิมเ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 เม.ย. 2563   แจ้งการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา และการดำเนินการกลั่นกรองนักศึกษา(ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 เม.ย. 2563   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2563   การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19)(ผอ.กศน.อ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2563  การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 เม.ย. 2563   ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากร สำนักงาน กศน.ขก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2563  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมพัฒนาระบบและขยายผลการบริหารงบประมาณ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
27 เม.ย. 2563   เข้าร่วมการอบรมพัฒนาระบบและขยายผลการบริหารงบประมาณ (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา      รับ
27 เม.ย. 2563  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (ผอ.กศน.อ.ทุ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
27 เม.ย. 2563   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
27 เม.ย. 2563   ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
27 เม.ย. 2563  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ เยาวชนอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น(ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
24 เม.ย. 2563  รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด ไตรมาส 1-2/2563  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
24 เม.ย. 2563  ส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 เม.ย. 2563   การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสาของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน (ผอ.กศน.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
23 เม.ย. 2563  กำหนดการสอบวัดปลายภาคผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่1/2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 เม.ย. 2563  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ETV online  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 เม.ย. 2563  การดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 เม.ย. 2563  ตอบแบบสำรวจควาพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักอำนวยการ สป.ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 เม.ย. 2563  เผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
23 เม.ย. 2563  แจ้งการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาแบบออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2563  การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
21 เม.ย. 2563  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุดคาวมรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-๑๙ (ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
17 เม.ย. 2563  เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 เม.ย. 2563  การนิเทศการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด 2563ผลการดำเนินงานการจัดกิจกร  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล      รับ
16 เม.ย. 2563  การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 เม.ย. 2563  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเขาสวนกวาง เรื่องการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยากรโยคะสำหรับผู้สูงอายุ 3  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 เม.ย. 2563  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 เม.ย. 2563  หลักเกณฑ์ให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาจาก COVID-19  กลุ่มอำนวยการ      รับ