17 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
17 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กฯ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ต.ค. 2561  ส่งเเบบสำรวจการเช่าบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
17 ต.ค. 2561  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
16 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
12 ต.ค. 2561   รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
11 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่4ประจำปี พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
10 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
09 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
09 ต.ค. 2561  แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ กศน.อำเภอหนองนาคำ  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
09 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
09 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
08 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จ 61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 ต.ค. 2561  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
08 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 ต.ค. 2561  ตอบรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ต.ค. 2561  แก้ไขส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”ฯ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 ต.ค. 2561  แบบตอบรับ เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
05 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
05 ต.ค. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ (ต่อ)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ต.ค. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
05 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่ 4 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอ&#  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
05 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
04 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรื ประจำปีงบประมาณ25  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์"ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอชนบท      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
04 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
04 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
03 ต.ค. 2561  อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
03 ต.ค. 2561   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
03 ต.ค. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
03 ต.ค. 2561  ตอบรับการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอพล      รับ
03 ต.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
03 ต.ค. 2561  ขอเชิญอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์"ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
03 ต.ค. 2561  ส่งสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอพล      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
03 ต.ค. 2561  กำหนดกรอบอัตราจ้าง ครู ศรช. (ครูศูนย์การเรียนชุมชน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2561  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
03 ต.ค. 2561  แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
03 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
03 ต.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
02 ต.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
02 ต.ค. 2561  พนักงานราชการขอลาออกจากตำแหน่งครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
02 ต.ค. 2561  ตอบรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
02 ต.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส ๓-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
02 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
02 ต.ค. 2561  ขอปรับเปลี่ยนต&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 ต.ค. 2561  การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
01 ต.ค. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
01 ต.ค. 2561  ขอส่งหลักฐานการปรับเปลี่ยนตำแหน่งครู ปวช. เป็น ศรช.  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 ต.ค. 2561  ขออัตราตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 ต.ค. 2561  ชี้แจงเหตุผลประกอบการขอย้าย  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
28 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
27 ก.ย. 2561  รายงานการสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
27 ก.ย. 2561  รายงานแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
27 ก.ย. 2561  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
26 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอชนบท      รับ
26 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
26 ก.ย. 2561  แบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนกีฬา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
26 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
26 ก.ย. 2561  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 4  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 2  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
25 ก.ย. 2561  พนักงานราชการขอลาออกจากการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 ก.ย. 2561  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
24 ก.ย. 2561  การดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
24 ก.ย. 2561  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
21 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
21 ก.ย. 2561  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.ย. 2561  สรุปผลการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 ก.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot Camp)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 ก.ย. 2561  ส่งรายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
19 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Boot camp) ประจำ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 ก.ย. 2561  รายละเอียดสนามสอบ ปวช.ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ก.ย. 2561  ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประมาณการค่าสาธาฯประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ก.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2561 และค่าประมาณการค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ก.ย. 2561  บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือการ (BooT camP)  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
17 ก.ย. 2561   ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ (แก้ไข)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ก.ย. 2561  รายละเอียดสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประจ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boo  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
16 ก.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp)  กศน.อำเภอชนบท      รับ
14 ก.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
13 ก.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp) ประ  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 ก.ย. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
04 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
03 ก.ย. 2561  ขอเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๒(๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๐กันยายน ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
31 ส.ค. 2561   รายงานการไปราชการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ส.ค. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ(ต่อ)  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถาม การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
31 ส.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
31 ส.ค. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
31 ส.ค. 2561  ส่งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายวิชาเลือกเสรี  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
30 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
30 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมการถ่ายทอกและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
29 ส.ค. 2561  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
27 ส.ค. 2561   ขอรับการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
24 ส.ค. 2561  แจ้งบุคลากรเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
24 ส.ค. 2561  แจ้งบุคลากรเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
24 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลีงงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
24 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตร พลังงานชีวมวล กศน.อำเ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
23 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทนหลักสูตรพลังง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโรโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
23 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอพล      รับ
22 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน หลักสูตรพลังงานชีวมวล  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
22 ส.ค. 2561  ประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
21 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานOOCC  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
21 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
20 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
20 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประสบผลสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับอำเภอ  กศน.อำเภอพล      รับ
20 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการดิจิทัลชุมชนระดับอำเภอ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
19 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ส.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ฯ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ส.ค. 2561  บุคลากรศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 ส.ค. 2561  โครงการพัฒนาศักภาพบรรณารักษ์ด้านส่งเสริมการอ่านโดยการใช้นวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
17 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนนักศึกษารายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
16 ส.ค. 2561  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส3  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
16 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
16 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
16 ส.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน OOCC  กศน.อำเภอชนบท      รับ
15 ส.ค. 2561  แจ้งการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
15 ส.ค. 2561  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 161  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
14 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
14 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอพล      รับ
10 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
09 ส.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับผู้รับเข็มในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
08 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณููประโภค ไตรมาส 3-61 กศน.ชนบท  กศน.อำเภอชนบท      รับ
06 ส.ค. 2561  รายงานไตรมาส 3 ค่าสาธารณูปโภค อำเภอชุมแพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
06 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
06 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
03 ส.ค. 2561  การตอบรับเข้าร่วมรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตกับการสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
02 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
02 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่ 3 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
01 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.อำเภอพระยืน      รับ