15 ส.ค. 2561  แจ้งการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
15 ส.ค. 2561  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 161  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
14 ส.ค. 2561  ส่งข้อมูลความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
14 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอพล      รับ
10 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
09 ส.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับผู้รับเข็มในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
08 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณููประโภค ไตรมาส 3-61 กศน.ชนบท  กศน.อำเภอชนบท      รับ
06 ส.ค. 2561  รายงานไตรมาส 3 ค่าสาธารณูปโภค อำเภอชุมแพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
06 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
06 ส.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
03 ส.ค. 2561  การตอบรับเข้าร่วมรับนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตกับการสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
02 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
02 ส.ค. 2561  รายงานค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่ 3 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
01 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ส.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
26 ก.ค. 2561  ขออนุมัติโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน วันภาษาไทยแห่งชาติ เหล่าราษฎร์สรรเสริญ  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
26 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 ก.ค. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ค. 2561  รายงานข้อมูลคัดกรองนักศึกษา  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
26 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N_NET ภาคเรียนที่1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
26 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ๑/๖๑  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
25 ก.ค. 2561  รายงานผลดำเนินงานชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบ หลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อ  กศน.อำเภอพล      รับ
25 ก.ค. 2561  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งแผนการลงทะเบียน หลักสูตร ปวช.2556 ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2561  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร ปวช. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2561  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
25 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับ ด้านการศึกษานอกะบบโรงเรียน(N-NET) ประจำภาคเรียนที  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับ ด้านการศึกษานอกะบบโรงเรียน(N-NET) ประจำภาคเรียนที  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
24 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
24 ก.ค. 2561  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N - NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
23 ก.ค. 2561  เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N –net  กศน.อำเภอพล      รับ
23 ก.ค. 2561  ค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่3  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
23 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-net 1-61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ก.ค. 2561  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดการอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
17 ก.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
17 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
17 ก.ค. 2561  การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
16 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดการอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONie เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
16 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรี  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
13 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดการอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
13 ก.ค. 2561  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
13 ก.ค. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
12 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการการทดสอบระดับชาติ(N-NET)1/2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดอบรบประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
09 ก.ค. 2561  แจ้งบุคลากรลาออก  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-net  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 ก.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 ก.ค. 2561  ขอส่งแบบแจ้งรายละเอียดของกิจกรรม โครงการ“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 ก.ค. 2561  แบบตอบรับเข้าประชุม  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
06 ก.ค. 2561  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนสูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนสูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนสูนย์สอบ การสอบ n-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
04 ก.ค. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
04 ก.ค. 2561  แผนปฏิยบัติการโครงการแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 ก.ค. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 ก.ค. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ) เพิ่มเติม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
04 ก.ค. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
04 ก.ค. 2561  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N –NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
04 ก.ค. 2561  แผนปฏิยบัติการโครงการแกนนำสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ก.ค. 2561  การนำเข้าข้อมู&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
29 มิ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
29 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 มิ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2561  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
28 มิ.ย. 2561  แก้ไขการจ่ายเครื่องราช ฯ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
28 มิ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
28 มิ.ย. 2561  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทาง  กศน.อำเภอพล      รับ
28 มิ.ย. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 มิ.ย. 2561  โครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
27 มิ.ย. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 มิ.ย. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้ประกอบการเข้าเรียนร่วมในหลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กศน.อำเภอพล      รับ
27 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเล&#  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
27 มิ.ย. 2561  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน 2561)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
26 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 มิ.ย. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
26 มิ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 มิ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 มิ.ย. 2561  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปีปี 2  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
26 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่พนักงานราชการ(  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
25 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
25 มิ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอพล      รับ
25 มิ.ย. 2561  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 มิ.ย. 2561  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
25 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
25 มิ.ย. 2561  การรายงานผลการดำเนิน โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
25 มิ.ย. 2561  ส่งเรื่อง สำรวจวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 มิ.ย. 2561  บัญชีผู้ได้รับเครื่องราช (ฝากถึงน้องใจ)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
25 มิ.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
25 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
25 มิ.ย. 2561  เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
25 มิ.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
22 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 มิ.ย. 2561  ส่งรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
22 มิ.ย. 2561  แบบสำรวจวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
20 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 มิ.ย. 2561  การสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
19 มิ.ย. 2561  ตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มิ.ย. 2561  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
19 มิ.ย. 2561  ตอบรับโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
19 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 มิ.ย. 2561  การลาออกของครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งบัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
18 มิ.ย. 2561  การศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งบัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานร  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561   การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
18 มิ.ย. 2561  ตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งตัวพนักงานราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่กำหนดสัญญาจ้าง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
15 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อระดมสรรพกำลัง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
15 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 มิ.ย. 2561  รายงานการสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 มิ.ย. 2561  ตอบรับร่วมมือดำเนินกิจกรรมเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
14 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานราชก  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
13 มิ.ย. 2561  รายงานการสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
13 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการดำเนินกิจกรรม “เปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ”  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 มิ.ย. 2561  ส่งสรุปข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการดำเนินกิจกรรมการเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
12 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
12 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษานอกร  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
12 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษานอกร  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
12 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
12 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมุลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
11 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษา  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
10 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
09 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 มิ.ย. 2561  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
08 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
08 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา อำเภอหนองสองห้อง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคที่ 1/2561  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
07 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกเทียบระดับ ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลและคลิปวิดิโอปราชญ์ของแผ่นดิน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
06 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 มิ.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณููประโภค ไตรมาส 2-61 กศน.ชนบท  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลปรัชญาของแผ่นดินและผลดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 มิ.ย. 2561  รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
05 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐา  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
04 มิ.ย. 2561  การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 มิ.ย. 2561   การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 มิ.ย. 2561  การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 มิ.ย. 2561  การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลปราชญ์ของแผ่นดิน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
01 มิ.ย. 2561  การรายงานข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่สำเร็จการศึกษาและรอสอบมาตรฐ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ