19 ธ.ค. 2561  การจัดงานชุมชุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
19 ธ.ค. 2561  การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
19 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนา (แก้ไข)  กศน.อำเภอพล      รับ
19 ธ.ค. 2561  เชิญเข้าร่วมการประชุม  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
19 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 ธ.ค. 2561  ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอชนบท      รับ
18 ธ.ค. 2561  ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒        รับ
18 ธ.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
18 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ธ.ค. 2561  แจ้งการลาออกของครูศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูล นักศึกษาที่ศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้น กับสถานศึกษา สอศ.  กศน.อำเภอพล      รับ
17 ธ.ค. 2561  ข้อมูลจำนวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
14 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
14 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
14 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
13 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
13 ธ.ค. 2561  การสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
13 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ธ.ค. 2561  ขอเชิญชวนร่วมร&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
12 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
12 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
11 ธ.ค. 2561  ใบสมัครประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
11 ธ.ค. 2561  ของบประมาณการจัดการศึกษาต่อ เนื่อง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
11 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
07 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี 61/2  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
06 ธ.ค. 2561  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
06 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
06 ธ.ค. 2561  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ธ.ค. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
05 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 ธ.ค. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็น รูปธรรมตามข้อ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ธ.ค. 2561  การสำรวจความพร้อมการจัดอบรมผู้่สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2561  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
03 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ามที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
03 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๑        รับ
03 ธ.ค. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
03 ธ.ค. 2561  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
03 ธ.ค. 2561  ตอบรับพนักงานราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ มาปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
03 ธ.ค. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
30 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
30 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนาม&#  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 พ.ย. 2561  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
30 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
30 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
30 พ.ย. 2561  ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
30 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
29 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
29 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
29 พ.ย. 2561  ขอส่งรายงาน GPA/PR ปร&  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
29 พ.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
29 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
29 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบทดสอบ N-NET 2/2561  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
29 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืน&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
29 พ.ย. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็น รูปธรรมตามข้อ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
29 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
29 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
28 พ.ย. 2561  การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
28 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
28 พ.ย. 2561  การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
28 พ.ย. 2561  การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
28 พ.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนากำดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
28 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
28 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N – net ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 พ.ย. 2561  แจ้งความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
27 พ.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ N-net ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
27 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
27 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนาม&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 พ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ภาคเรียน  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
27 พ.ย. 2561  ตอบรับการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
27 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทอสอบ N-Net ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
27 พ.ย. 2561  ตอบรับการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
27 พ.ย. 2561  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 พ.ย. 2561  แบบตอบรับโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต.  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
27 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
27 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ุ61 / 1  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
26 พ.ย. 2561  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ n-net ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 พ.ย. 2561  แจ้งความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
26 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
26 พ.ย. 2561  ตอบรับบัญชีรายชื่อบุคลากรสังกัด กศน.อำเภอ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตาม นิเทศ การขับเคลื่อนกิจ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
26 พ.ย. 2561  การจัดส่งไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ตามโครงการ National e-Library  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
26 พ.ย. 2561  เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  กศน.อำเภอพล      รับ
26 พ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย ภาคเรี  กศน.อำเภอพล      รับ
25 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(แก้ไขเพิ่มเติม)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
23 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
23 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
23 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
23 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
23 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
23 พ.ย. 2561  การสั่งจองสมุดบันทึกไดอารี่ กศน.2562  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
23 พ.ย. 2561  ขอลากิจ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
23 พ.ย. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็น รูปธรรมตามข้อ  กศน.อำเภอพล      รับ
23 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
22 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
22 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน.กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
22 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
22 พ.ย. 2561   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
22 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 พ.ย. 2561  แจ้งความประสงค์ขอรับอุปกรณ์การเรียนการสอน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 พ.ย. 2561  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 พ.ย. 2561  สรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมาย 2/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 พ.ย. 2561  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 พ.ย. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็น รูปธรรมตามข้อ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
21 พ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
21 พ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
21 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
21 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกความร่วมมือ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
21 พ.ย. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรมตามข้อส  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
21 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
21 พ.ย. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็น รูปธรรมตามข้อ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
21 พ.ย. 2561  สำรวจจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ (ผู้ลืมหนังสือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
20 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
20 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
20 พ.ย. 2561  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
20 พ.ย. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 พ.ย. 2561  ใบสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี กศน.2562) กศน.อำเภอชนบท  กศน.อำเภอชนบท      รับ
20 พ.ย. 2561  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
20 พ.ย. 2561  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2562)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
20 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
20 พ.ย. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรมตามข้อส  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
20 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
20 พ.ย. 2561  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒ )  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
20 พ.ย. 2561  การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟู และบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรม  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 พ.ย. 2561  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2562)  กศน.อำเภอพล      รับ
19 พ.ย. 2561  สั่งจองไดอารี่ 2562  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 พ.ย. 2561  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2562)  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
19 พ.ย. 2561  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
19 พ.ย. 2561  แจ้งเปลี่ยนแปลงการสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒ )  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 พ.ย. 2561  รายงานใบเสร็จ2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
19 พ.ย. 2561  รายงานสรุปผลการดำเนินงานการสำรวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 พ.ย. 2561  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2561  กศน.อำเภอพล      รับ
19 พ.ย. 2561  แจ้งความประสงค์ขอรับอุปกรณ์การเรียนการสอน  กศน.อำเภอพล      รับ
19 พ.ย. 2561  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒ )  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
16 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและผลคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่๑/๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
16 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอพล      รับ
16 พ.ย. 2561  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๒ )  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
16 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
16 พ.ย. 2561  ส่งเอกสารจัดตั้งกลุ่ม ปวช. 2/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 พ.ย. 2561  กรองข้อมูลการพบกลุ่ม ปวช.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 พ.ย. 2561  ส่ง GPA หลักสูตร ปวช.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
15 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )  กศน.อำเภอพล      รับ
15 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
15 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
14 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 พ.ย. 2561  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐท  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการ&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
12 พ.ย. 2561  เสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2562 ประเภทบุคคล  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 พ.ย. 2561  แผนปฏิบัติการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประจำปี  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
08 พ.ย. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จ 61  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 พ.ย. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 พ.ย. 2561  แผนปฏิบัติการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประจำปีงบ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 พ.ย. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
08 พ.ย. 2561  รายงานใบเสร็จ2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 พ.ย. 2561  การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถาน  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 พ.ย. 2561  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 พ.ย. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกษาเข้าสอบเเละผลคะเเนนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 พ.ย. 2561  ส่งแบบสรุปผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ (แก้ไข)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 พ.ย. 2561  ส่งตัวพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
06 พ.ย. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 พ.ย. 2561  การประเมิินควา&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
06 พ.ย. 2561  ส่งแบบสรุปผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 พ.ย. 2561  ส่งสรุปผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 พ.ย. 2561  เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
06 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
05 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอพล      รับ
05 พ.ย. 2561  การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอพล      รับ
05 พ.ย. 2561  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
01 พ.ย. 2561  สำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
01 พ.ย. 2561  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ