20 เม.ย. 2561  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 2  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
20 เม.ย. 2561  การประชุมการขับเคลื่ิอนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 เม.ย. 2561  การประชุมการขับเคลื่ิอนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 เม.ย. 2561  การประชุมการขับเคลื่ิอนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
20 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
20 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
19 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
19 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
19 เม.ย. 2561  เรื่อง รายงานส่งตัวข้าราชการ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจรณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
19 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
18 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจรณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
17 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
17 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
17 เม.ย. 2561  ค่าสาธาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 กศน.อำเภอภูผาม่าน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
10 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 กศน.อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
09 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอแวงใหญ่  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
09 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
09 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอสีชมพู  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรบประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อ ประกวดเทพีฯ รายชื่อนันทนาการ /รายชื่อผู้ประสานงานอำเภอ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
05 เม.ย. 2561   ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอสีชมพู  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 เม.ย. 2561  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวเข้าเป็นพลเมืองอาเซียน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมฝ่ายนันทนาการและผู้ประสานงาน กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
05 เม.ย. 2561  ใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.ขอนแก่น  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 เม.ย. 2561   ใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
04 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
04 เม.ย. 2561  ใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอพล        รับ
04 เม.ย. 2561  ขออัตรากำลังพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ศรช.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
04 เม.ย. 2561  ขออัตรากำกลังพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ครู ศรช.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
03 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
03 เม.ย. 2561  รายงานการจัดกิจกรรม 2 เมษาวันรักการอ่าน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
02 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรบประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
02 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
02 เม.ย. 2561  เรื่อง รายงานการจัดอบรมประชาชนตามโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
02 เม.ย. 2561  รายงานการนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
02 เม.ย. 2561  เรื่อง รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
02 เม.ย. 2561  เรื่อง การประเมินพนักงานราชการ คร้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
27 มี.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน )  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
27 มี.ค. 2561  การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
27 มี.ค. 2561  รายงานการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
21 มี.ค. 2561  รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาหลักสูตร ปวช.  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
21 มี.ค. 2561  ข้อมูลด้านการศึกษาฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มี.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลด้านการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
19 มี.ค. 2561  รายละเอียดสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นท่จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มี.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจทางการศึกษา file excel  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
19 มี.ค. 2561  แบบสำรวจข้อมูลทางการศึกษา  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
19 มี.ค. 2561  ส่งสำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอพล      รับ
19 มี.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา กศน.อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีฯ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
19 มี.ค. 2561  สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
16 มี.ค. 2561  ใรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน )ใหม่  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
16 มี.ค. 2561  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
15 มี.ค. 2561  ตรวจสอบความถูกต้อง รางวัล MOE AWARD กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
15 มี.ค. 2561  เสนอชื่อผู้สูงอายุเข้ารับการสรรหาเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
15 มี.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน)  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
15 มี.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ปี 2560  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
15 มี.ค. 2561  การดำเนินกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
15 มี.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ ครั้งที่ ๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 มี.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
14 มี.ค. 2561  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย.  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 มี.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน )  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
13 มี.ค. 2561  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
13 มี.ค. 2561  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( รอบ ๖  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 มี.ค. 2561  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
13 มี.ค. 2561  ส่งแบบฟอร์มชื่อที่อยู่ของสนามสอบและชื่อผู้ประสานงานการจัดสอบของ กศน.อำเภอ สำหรับการสอบปลายภาคเรียน ภ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 มี.ค. 2561  รายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 มี.ค. 2561  รายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 มี.ค. 2561  โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
09 มี.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 มี.ค. 2561  การดำเนินกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 มี.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
09 มี.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 มี.ค. 2561  เรื่อง ส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 มี.ค. 2561  การรายงานตัวพนักงานจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
23 ก.พ. 2561  ขอสนับสนุนงบประมาณผู้ไม่รู้หนังสือเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
22 ก.พ. 2561  ส่งแบบรายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบปร  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
19 ก.พ. 2561  ส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
19 ก.พ. 2561  ส่งแบบรายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบปร  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
19 ก.พ. 2561  รายงานผลการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  กศน.อำเภอพล      รับ
19 ก.พ. 2561  (แก้ไข) รายชื่อผู้บริหารและครูผู้ที่เข้าร่วมการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 ก.พ. 2561  ส่งแบบรายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
16 ก.พ. 2561  ส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
15 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
15 ก.พ. 2561  ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับ  กศน.อำเภอพล      รับ
15 ก.พ. 2561  แบบรายงานการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
15 ก.พ. 2561  ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่จัดและสนับสนุน ฯ ดีเด่น  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
15 ก.พ. 2561  ส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
15 ก.พ. 2561  ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก รางวัล “กศน. เกียรติยศ” ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
15 ก.พ. 2561  การมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2560  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
15 ก.พ. 2561  แบบขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
14 ก.พ. 2561  รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
14 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
13 ก.พ. 2561  รายงานการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบการดำเนินงาน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
13 ก.พ. 2561  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
13 ก.พ. 2561  รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ก.พ. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ก.พ. 2561  ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
12 ก.พ. 2561  จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย แ  กศน.อำเภอพล      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบประมาณฯ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ก.พ. 2561  แก้ไข ส่งรายชื่อเข้าอบรมประวัติศาสตร์ชาติ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
09 ก.พ. 2561  แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
09 ก.พ. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกรอบ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ก.พ. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DIMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราญ์เพื่อความมั่นคงโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
09 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
08 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
08 ก.พ. 2561   ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคงโครงการเสริมสร้างความสามัคคีระดับตำบล  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
08 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
08 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
08 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ก.พ. 2561  แจ้งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 ก.พ. 2561  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 ก.พ. 2561  รายชื่อคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 ก.พ. 2561  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติ ไทย  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอพล      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพือการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
07 ก.พ. 2561  รายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 ก.พ. 2561  รายชื่อคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑( แก้ไข)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อปราชญ์เพื่อความมั่นคง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่ิอปราชญ์เพื่อความมั่นคง  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
07 ก.พ. 2561   ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการการสอน ประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่ออบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ประวิติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อกรรมการประเมินฯ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งราชื่อผู้บริหารและครู เข้าร่วมอบรมประวัติศาสตร์ฯ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
07 ก.พ. 2561  (แก้ไข) รายชื่อผู้บริหารและครูผู้ที่เข้าร่วมการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ก.พ. 2561  การประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 ก.พ. 2561  รายชื่อผู้บริหารและครูผู้ที่เข้าร่วมการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่อง  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เรียนรู้ เรื่องประวัติศาส  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ม  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย แ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
06 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติไทย แ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรบการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย แล  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
06 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญค  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
06 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
06 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณ  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
05 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ก.พ. 2561  รายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
05 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
05 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
05 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐- ๓  กศน.อำเภอพล      รับ
05 ก.พ. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการปะเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ก.พ. 2561  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
02 ก.พ. 2561  เพิ่มเติม ล่าสุด รายชื่อครูผู้ร่วมโครงการอบรมครูเพื่อจัดกระบวนการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
02 ก.พ. 2561  รายงานสำรวจข้อมูลการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ ๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
01 ก.พ. 2561  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ปี 2561  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
01 ก.พ. 2561  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
31 ม.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2561 กศน.อเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
31 ม.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2560  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
31 ม.ค. 2561   แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N - NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
30 ม.ค. 2561  ขอแก้ไขจำนวนการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
30 ม.ค. 2561  เพิ่มเติม โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฺBoot Camp)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
30 ม.ค. 2561  แก้ไขข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
29 ม.ค. 2561  คำสั่ง N-NET แก้ไข เพิ่มเติม  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
26 ม.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 ม.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 ม.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
25 ม.ค. 2561  รายงานการสำรวจข้อมูลผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีฯ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
25 ม.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ม.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
25 ม.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ม.ค. 2561  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
25 ม.ค. 2561  ส่งราสนชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)ประจำภาคเร  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ม.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
24 ม.ค. 2561  เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
24 ม.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 กศน.อำเภอแวงน้อย  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ