23 เม.ย. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
23 เม.ย. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
23 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
23 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
23 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
22 เม.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้การสอนในรายวิชาเลือกบังคับ วิชาประวัติศาสตร์ช  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
22 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อนกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
22 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
22 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
22 เม.ย. 2562  การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อเพิ่มเติมเข้าร่วมอบรมยุวกาชาด กศน.บ้านไผ่  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
19 เม.ย. 2562  รายงานการไปราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 เม.ย. 2562  รายงานการไปราชการ เดือนมกราคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอชนบท      รับ
19 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 เม.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้การสอนในรายวิชาเลือกบังคับ วิชาประวัติศาสตร์ช  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
18 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
18 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
18 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอพล      รับ
17 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ฯ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
17 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
17 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการเรียนรู้ กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อและบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด/สำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยาภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งแบบประเมินพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
11 เม.ย. 2562  ขอเปลี่ยนตำแหน&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
11 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
10 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 เม.ย. 2562  เรื่อง ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมยุวกาชาด  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
09 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน. อำเภอแวงใหญ่  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
09 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
09 เม.ย. 2562  การจัดซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 เม.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการจัดการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกบังคับวิชา ปร  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
09 เม.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาบังคับ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
06 เม.ย. 2562  ส่งแบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปี 2562  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการอ่าน”ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 เม.ย. 2562  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและหนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
05 เม.ย. 2562  การเปิดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ( MDES WIFI )  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 เม.ย. 2562  ส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ (๑ต.ค.๖๑-๓๑มี  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการอ่าน”ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
05 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
05 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการฯ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อคณะก&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
04 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 เม.ย. 2562  รายงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มาปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 เม.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการอ่าน”ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
04 เม.ย. 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 เม.ย. 2562  ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดสำหรับครูและบุคลากร กศน.  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 เม.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
04 เม.ย. 2562  ขออนุญาตปรับเปลี่ยนตำแหน่ง  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 เม.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 เม.ย. 2562  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๒๓  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 เม.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 เม.ย. 2562  ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 เม.ย. 2562  ฃอจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
03 เม.ย. 2562  การคัดเลือก "แฟนพันธุ์แท้การอ่าน"  กศน.อำเภอชนบท      รับ
02 เม.ย. 2562  การคัดเลือกแฟนพันธุ์แท้การอ่าน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
01 เม.ย. 2562  ส่งบรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมการอ่าน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
01 เม.ย. 2562  เรื่อง การคัดเลือก “แฟนพันธ์แท้การอ่าน”  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
30 มี.ค. 2562  ส่งบรรณารักษ์เข้่ร่วมโครงการ "ส่งเสริมการอ่าน" ประจำปี พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
29 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการประชุม โครงการ “ส่งเสริมการอ่าน” ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
28 มี.ค. 2562  ส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561 หลักสูตร ปวช.พ.ศ.2556  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 มี.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
26 มี.ค. 2562  แบบตอบรับการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการ ยกระดับผ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
26 มี.ค. 2562  แบบตอบรับการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการ ยกระดับผ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
26 มี.ค. 2562  รายงานข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระหว่างป  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
26 มี.ค. 2562  รายงานผลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
26 มี.ค. 2562  รายงานผลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
26 มี.ค. 2562  สอบถามงบจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
26 มี.ค. 2562  ขอเชิญเสนอซื่อผู้สูงอายุเข้ารับการสรรหาเพื่อประการเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
26 มี.ค. 2562  การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ วิชาภาษาไทย  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
26 มี.ค. 2562  ขอเชิญเสนอซื่อผู้สูงอายุเข้ารับการสรรหาเพื่อประการเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันผู้สูงอายุ        รับ
26 มี.ค. 2562  รายงานผลกการดำเนินการสอบหลักสูตร ปวช.2/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
26 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
26 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
25 มี.ค. 2562  ส่งข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง ปี  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
25 มี.ค. 2562  การประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้าน ความรู  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
25 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 มี.ค. 2562  คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 มี.ค. 2562  คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 มี.ค. 2562  คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางกา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 มี.ค. 2562  รายงานข้อมูลช่วยเหลือ นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง 25  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
25 มี.ค. 2562  รายงานข้อมูลช่วยเหลือ นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง 25  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
25 มี.ค. 2562  ส่งแบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาส้มพันธ์ฯ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไท  กศน.อำเภอพล      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอพล      รับ
22 มี.ค. 2562  (เเก้ไขรายชื่อ) แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  เเก้ไขรายชื่อ แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาส  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
22 มี.ค. 2562  รายงานเอดส์  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนฯ ทางคณิตศาสตร์  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
22 มี.ค. 2562  แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ วิชาคณิตศาสตร์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษไทย  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
22 มี.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาภาษาไทย  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาตร์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 มี.ค. 2562  ส่งผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
21 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
21 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
21 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูสะเต็ม ศึกษาด้วยระบบทางไกล  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 มี.ค. 2562  การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
20 มี.ค. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
20 มี.ค. 2562  รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนเอดส์  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้า&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้า&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไท  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
19 มี.ค. 2562  สำรวจการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กเร่ร่อนและยากจนม  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
19 มี.ค. 2562  รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไท  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศา  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
18 มี.ค. 2562  การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 มี.ค. 2562  ขออนุญาตฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารทางการศึกษา  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
14 มี.ค. 2562  รายงานการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมชน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
14 มี.ค. 2562  แจ้งการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
13 มี.ค. 2562  การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสุขอนมัย ฯ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
13 มี.ค. 2562  กศน.อำเภออุบลรัตน์ การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
11 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมบุคลากรจัดทำผลการเรียนออนไลย์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
11 มี.ค. 2562  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ป  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
08 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
08 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
07 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
07 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจผลการเรียนออนไลน์ (์Non-Formal Education Service Center)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Cent  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วม&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-format Education Services Center) ประจปีง  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจำปี  กศน.อำเภอพล      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจำ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Cent  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบการเรียนออนไลน์  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Cent  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
05 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
05 มี.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
05 มี.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ (Non-formal Education Services Center) ประจำปี  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการประชุมหารือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 มี.ค. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 มี.ค. 2562  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
01 มี.ค. 2562  การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสาการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
01 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่างยั        รับ
01 มี.ค. 2562  ตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
01 มี.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์แบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
01 มี.ค. 2562  การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
01 มี.ค. 2562  ตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
01 มี.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
28 ก.พ. 2562  โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
28 ก.พ. 2562  เรื่อง ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างย  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาฯ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
28 ก.พ. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบวิชาชีพ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่างย  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
28 ก.พ. 2562  สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติ  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่างยั  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาฯ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
28 ก.พ. 2562  สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่ การพั  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การ พัฒนาอย่า  กศน.อำเภอพล      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนตาม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชา  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
28 ก.พ. 2562  สำรวจความต้องก&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 ก.พ. 2562  ขอความอนุเคราะ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 ก.พ. 2562  ส่งจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาขอเลื่อนสอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
27 ก.พ. 2562  ส่งจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาขอเลื่อนสอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
27 ก.พ. 2562  ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบลในโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (MDES Wi-Fi)  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
27 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
26 ก.พ. 2562  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ