19 ก.พ. 2563  การสำรวจยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ประ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.พ. 2563  แจ้งรายงานตัวพนักงานราชการ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
18 ก.พ. 2563  แจ้งรายงานตัวพนักงานราชการ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 ก.พ. 2563  เสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.พ. 2563  การพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ก.พ. 2563  รายงานสถิติการเข้าสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 ก.พ. 2563  ขอส่งการสำรวจและเนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึงเศร้าและส่งเสริมภาวะ พฤติพ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
14 ก.พ. 2563  การพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
14 ก.พ. 2563  การพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 ก.พ. 2563  ส่งแบบสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
14 ก.พ. 2563  รายงานผลการดำเ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
13 ก.พ. 2563  ส่งแบบสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตฯ  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ก.พ. 2563  ส่งแบบบันทึกความต้องการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 ก.พ. 2563  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 ก.พ. 2563  ส่งแบบบันทึกความต้องการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
06 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 ก.พ. 2563  แบบการสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
03 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
01 ก.พ. 2563  รายงานคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  รายงานคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  รายงานคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
30 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
30 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูล&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
28 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอพล      รับ
23 ม.ค. 2563  แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
23 ม.ค. 2563  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 1 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
23 ม.ค. 2563  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
22 ม.ค. 2563  แบบขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
21 ม.ค. 2563  รายงานแผนการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
21 ม.ค. 2563  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พศ.2562 ไปพลางก่อน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
20 ม.ค. 2563  รายงานแผนการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ม.ค. 2563  รายงานแผนการการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ม.ค. 2563  แบบตอบรับตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติสร้างข้อสอบ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
16 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมการสร้างข้อสอบ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
16 ม.ค. 2563  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา(เปลี่ยนแลงรายชื่อ)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
15 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
15 ม.ค. 2563  ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบและบรรณาธิการข้อสอบ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
15 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรณาธิการข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
15 ม.ค. 2563  รายงานกิจกรรม โครงการจิตอาสา ศธ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
14 ม.ค. 2563  ภาพรายงานวันดินโลก  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
14 ม.ค. 2563  รายงานวันดินโลก  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
14 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
14 ม.ค. 2563  ตอบรับประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรณาธิการข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปี  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
14 ม.ค. 2563  ตอบรับประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรษธิการข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 ม.ค. 2563  ประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบและบรรณาธิการข้อสอบ 2/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
09 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรณาธิการข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปี  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
09 ม.ค. 2563  รายงานการไปราชการเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ม.ค. 2563  การดำเนินการตอบแบบสอบถาม เรื่องความต้องการของครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสา  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
08 ม.ค. 2563  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลกปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ม.ค. 2563  รายงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
03 ม.ค. 2563  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N –NET) ประจ  กศน.อำเภอพล      รับ
03 ม.ค. 2563  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
03 ม.ค. 2563  สำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
02 ม.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เพิ่ม  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
02 ม.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
02 ม.ค. 2563  (เพิ่มเติมเอกสาร)ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
02 ม.ค. 2563  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
02 ม.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
27 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน( N –NET) ประจำภ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
24 ธ.ค. 2562  ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
24 ธ.ค. 2562  สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี        รับ
24 ธ.ค. 2562  ส่งใบสมัครเข้า&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน( N –NET) ประจำภ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
23 ธ.ค. 2562  สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ n-net ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (์N-NET)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
23 ธ.ค. 2562  ขอส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบระดับชาติ (N-NET)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. Best Practice  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสู  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (์N-NET) ประจำ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 ธ.ค. 2562  แก้ไขแบบตอบรับ การฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  ขอส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบระดับชาติ (N-NET) กศน.อำเภอน้ำพอง  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสู  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. Best Practice  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอพล      รับ
20 ธ.ค. 2562  การดำเนิน โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ โรงเรียน N-net ประจำภาคเ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับและใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ต่อ)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับและใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความร  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 ธ.ค. 2562  รายงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  รายงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
20 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ธ.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักศูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา25562  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
20 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอพล      รับ
20 ธ.ค. 2562  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.Best Practice  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอชนบท      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ธ.ค. 2562  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
19 ธ.ค. 2562  ส่งตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
19 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรวิชาชีพ กศน.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
19 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
19 ธ.ค. 2562  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
19 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพิ่มเติม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
19 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
19 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
19 ธ.ค. 2562  การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
19 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N–net  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 ธ.ค. 2562  ่ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
18 ธ.ค. 2562  หลักสูตรการปลูกผักเกษตรอินทรีย์  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
18 ธ.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศุนย์สอ ๒๕๖๒บ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
17 ธ.ค. 2562  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. Best Practice  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
17 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
17 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
17 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
17 ธ.ค. 2562  การส่งข้อมุลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2562  กศน.อำเภอชนบท      รับ
16 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
16 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
16 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
13 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
13 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอพล      รับ
13 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
13 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
13 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
13 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
12 ธ.ค. 2562  แบบสำรวจข้อมูล กสน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 ธ.ค. 2562  แบบสำรวจข้อมูล กสน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
12 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ธ.ค. 2562  ส่งข้อมูลสำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
12 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาบังคับ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
12 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
12 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
12 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
11 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
11 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ธ.ค. 2562  การสำรวจวุฒิทางการลูกเสือ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
11 ธ.ค. 2562  รายชื่อองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
11 ธ.ค. 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ธ.ค. 2562  แจ้งบุคลากรลาออกจากการปฏิบัติงานราชการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจข้อมูลลูกเสือ กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางการลูกเสือ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
11 ธ.ค. 2562  รายงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ มาปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
11 ธ.ค. 2562  นำส่งการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจข้อมูลลูกเสือ กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจข้อมูลลูกเสือ กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
11 ธ.ค. 2562  ส่งแบบสำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
11 ธ.ค. 2562  สำรวจข้อมูลลูกเสือ กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอชนบท      รับ
11 ธ.ค. 2562  ส่งสำรวจวุฒิทางลูกเสือ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
09 ธ.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
09 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
09 ธ.ค. 2562  การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
09 ธ.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
09 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
09 ธ.ค. 2562  รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
09 ธ.ค. 2562  ตอบรับเข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้น  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
09 ธ.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
09 ธ.ค. 2562  การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
09 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
07 ธ.ค. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
06 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
06 ธ.ค. 2562  การสำรวจจำนวนผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
06 ธ.ค. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
06 ธ.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอก ระบบระดับการศึกษาขั้  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
06 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
06 ธ.ค. 2562  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ธ.ค. 2562  การสำรวจจำนวนผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 ธ.ค. 2562  รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรุ้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ธ.ค. 2562  ส่งเอกสารจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ครูศรช  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
06 ธ.ค. 2562  รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษานิติความรู้ความคิดครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ธ.ค. 2562  รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ธ.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
04 ธ.ค. 2562  รายงานการไปราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
04 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. ที่เข้าไปใช้พื้นที่โรงเรียน สังกัด สพฐ.ที่ถูกยุบรวม  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
03 ธ.ค. 2562  ส่งค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ