13 พ.ค. 2563  ส่งแบบสำรวจพื้นที่และพืชที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
13 พ.ค. 2563  ส่งแบบสำรวจพื้นที่และพืชที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
13 พ.ค. 2563  ส่งแบบสำรวจพื้นที่และพืชที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
13 พ.ค. 2563  การขับเคลื่อนโครงการ “เยาวชนอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพ่อ”ลูกขอนแก่นร่วมใจ ใส่ใจส  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
13 พ.ค. 2563  ส่งแบบสำรวจพื้นที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ภายใต้โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 พ.ค. 2563  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รหัส 500429  กศน.อำเภอพล      รับ
12 พ.ค. 2563  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2563  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 พ.ค. 2563  ส่งแบบสำรวจพื้นที่และพืชที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ภายใต้โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
08 พ.ค. 2563  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส1-2กศน.หนองนาคำ ( แก้ไข)  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
08 พ.ค. 2563  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส1-2กศน.หนองนาคำ  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
07 พ.ค. 2563  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 พ.ค. 2563  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งนิเทศ ฯ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
07 พ.ค. 2563  ส่งสำรวจพื้นที่และพืชที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 พ.ค. 2563  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส1-2กศน.หนองสองห้อง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 พ.ค. 2563  รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด ไตรมาส ๑ – ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 พ.ค. 2563  ส่งสำรวจพื้นที่และพืชที่ใช้ปลูกโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวนภายใต้โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างค  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
07 พ.ค. 2563  ส่งแบบสำรวจพื้&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 พ.ค. 2563  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 พ.ค. 2563  บริจาคหน้ากากอนามัยและสิ่งของอุปโภคบริโภค  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 พ.ค. 2563  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 พ.ค. 2563  การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 พ.ค. 2563  รายงานสรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัด ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
05 พ.ค. 2563  การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
04 พ.ค. 2563  ขออนุมัติโครงการ กศน. WOW : การปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนบ้านโนนตะโก เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทุกช่วงวัย  กศน.อำเภอพล      รับ
01 พ.ค. 2563  รายงานสรุปผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
01 พ.ค. 2563   รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
30 เม.ย. 2563  รายงานแผนปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
30 เม.ย. 2563  รายงานแผนการปฏิติบัติงานจิตอาสาของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
29 เม.ย. 2563  การขับเคลื่อนโครงการ “เยาวชนอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพ่อ” ลูกขอนแก่นร่วมใจ ใส่ใ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
29 เม.ย. 2563  รายงานแผนปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
29 เม.ย. 2563  รายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ2563  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
29 เม.ย. 2563  ส่งรายงานสาธารณูปโภคไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
28 เม.ย. 2563  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล้ก pm 2.5  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
28 เม.ย. 2563  รายงานข้อมูลพื้นฐานบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
28 เม.ย. 2563  ขอส่งแผนดารดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
28 เม.ย. 2563  corona nw jm        รับ
27 เม.ย. 2563  การรายงานแผนการปฏิบัติงานจิตอาสา ของหน่วยงานสังกัด สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ2563  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
27 เม.ย. 2563  การดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 เม.ย. 2563  การดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
27 เม.ย. 2563  loans xh qo        รับ
26 เม.ย. 2563   รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
24 เม.ย. 2563  ขอส่งแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
24 เม.ย. 2563  ส่งแบบรายงานแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี  กศน.อำเภอพล      รับ
24 เม.ย. 2563  ส่งรายงานแผนกา&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 เม.ย. 2563   การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติการนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
21 เม.ย. 2563  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
21 เม.ย. 2563  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 1-2 กศน.อำเภอภูผาม่าน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
21 เม.ย. 2563  หนังสือรับตัวพนักงานราชการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 เม.ย. 2563  ขอส่งแผนปฏิบัต&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
18 เม.ย. 2563  make money dp wr        รับ
17 เม.ย. 2563  ส่งรายงานสาธารณูปโภคไตรมาส1  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
16 เม.ย. 2563  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียน E-Classroom  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
15 เม.ย. 2563  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 2  กศน.อำเภอพล      รับ
15 เม.ย. 2563  รายงานผลการดำเนินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก P.M 2.  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
15 เม.ย. 2563  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียน E-Classroom  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
14 เม.ย. 2563  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุคุรุภัณฑ์ห้องเรียน E-Clessroom  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 เม.ย. 2563  ส่งใบตรวจสอบคว&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
13 เม.ย. 2563  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียน E-classroom  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
13 เม.ย. 2563  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียน E-Classroom  กศน.อำเภอพล      รับ
10 เม.ย. 2563  รายงานผลการจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอพล      รับ
09 เม.ย. 2563  ส่งประเมินผลกา&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
09 เม.ย. 2563  ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 1-2 ปี 2563  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
03 เม.ย. 2563   ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
02 เม.ย. 2563  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
02 เม.ย. 2563  ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
01 เม.ย. 2563  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยฯ  กศน.อำเภอพล      รับ
01 เม.ย. 2563  ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
01 เม.ย. 2563  ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ ครู กศน.ต้นแบบภาษาอังกฤษ  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
01 เม.ย. 2563  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอักฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot camp)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
31 มี.ค. 2563  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CQ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
31 มี.ค. 2563  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
31 มี.ค. 2563  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร( Boot camp)  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
30 มี.ค. 2563  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร( Boot camp)  กศน.อำเภอพล      รับ
27 มี.ค. 2563  การพิจารณาเสนอผลงานกลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลองค์กรและผู้ทำคุรประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอพล      รับ
26 มี.ค. 2563  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับ นั  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
26 มี.ค. 2563  ขอเลื่อนการจัดโครงการหลักสูตรผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอพล      รับ
25 มี.ค. 2563  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับ น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 มี.ค. 2563  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
23 มี.ค. 2563  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขาติไทย  กศน.อำเภอชนบท      รับ
23 มี.ค. 2563  ส่งแบบสำรวจควา&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 มี.ค. 2563  ส่งใบสมัครเข้า&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
20 มี.ค. 2563  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขาติไทย  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
18 มี.ค. 2563  แก้ไขข้อมูลการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.”  กศน.อำเภอพล      รับ
06 มี.ค. 2563  ส่งแบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 มี.ค. 2563  ส่งแบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวจศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาร 256  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
06 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 มี.ค. 2563  ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ2563  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
05 มี.ค. 2563  รายงานตัวพนักงานราชการมาปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
05 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอพล      รับ
05 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของแระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
03 มี.ค. 2563  ส่งรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
03 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
03 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
03 มี.ค. 2563  ส่งรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
02 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรว&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
02 มี.ค. 2563  รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
02 มี.ค. 2563  ขออนุญาตเปลี่ย&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
25 ก.พ. 2563  ขอเพิ่มจำจำนวนแบบทดสอบ รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
21 ก.พ. 2563  การจัดสรรวงเงิ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
19 ก.พ. 2563  การสำรวจยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ประ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.พ. 2563  แจ้งรายงานตัวพนักงานราชการ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
18 ก.พ. 2563  แจ้งรายงานตัวพนักงานราชการ  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
17 ก.พ. 2563  เสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้า และส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 ก.พ. 2563  การพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 ก.พ. 2563  รายงานสถิติการเข้าสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 ก.พ. 2563  ขอส่งการสำรวจและเนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึงเศร้าและส่งเสริมภาวะ พฤติพ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
14 ก.พ. 2563  การพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
14 ก.พ. 2563  การพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียน และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 ก.พ. 2563  ส่งแบบสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
14 ก.พ. 2563  รายงานผลการดำเ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
13 ก.พ. 2563  ส่งแบบสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตฯ  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ก.พ. 2563  ส่งแบบบันทึกความต้องการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 ก.พ. 2563  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 ก.พ. 2563  ส่งแบบบันทึกความต้องการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
06 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 ก.พ. 2563  แบบการสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
03 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
01 ก.พ. 2563  รายงานคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  รายงานคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  รายงานคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
01 ก.พ. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
30 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
30 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูล&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
28 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 ม.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลคนพิการ  กศน.อำเภอพล      รับ
23 ม.ค. 2563  แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
23 ม.ค. 2563  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 1 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
23 ม.ค. 2563  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
22 ม.ค. 2563  แบบขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๓  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
21 ม.ค. 2563  รายงานแผนการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
21 ม.ค. 2563  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พศ.2562 ไปพลางก่อน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
20 ม.ค. 2563  รายงานแผนการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ม.ค. 2563  รายงานแผนการการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
17 ม.ค. 2563  แบบตอบรับตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติสร้างข้อสอบ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
16 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมการสร้างข้อสอบ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
16 ม.ค. 2563  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา(เปลี่ยนแลงรายชื่อ)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
15 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
15 ม.ค. 2563  ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบและบรรณาธิการข้อสอบ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
15 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรณาธิการข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
15 ม.ค. 2563  รายงานกิจกรรม โครงการจิตอาสา ศธ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
14 ม.ค. 2563  ภาพรายงานวันดินโลก  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
14 ม.ค. 2563  รายงานวันดินโลก  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
14 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
14 ม.ค. 2563  ตอบรับประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรณาธิการข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปี  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
14 ม.ค. 2563  ตอบรับประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรษธิการข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 ม.ค. 2563  ประชุมปฎิบัติการสร้างข้อสอบและบรรณาธิการข้อสอบ 2/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
09 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ และบรรณาธิการข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปี  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
09 ม.ค. 2563  รายงานการไปราชการเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ม.ค. 2563  การดำเนินการตอบแบบสอบถาม เรื่องความต้องการของครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสา  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
08 ม.ค. 2563  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 ม.ค. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลกปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ม.ค. 2563  รายงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
03 ม.ค. 2563  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N –NET) ประจ  กศน.อำเภอพล      รับ
03 ม.ค. 2563  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
03 ม.ค. 2563  สำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
02 ม.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เพิ่ม  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
02 ม.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
02 ม.ค. 2563  (เพิ่มเติมเอกสาร)ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
02 ม.ค. 2563  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
02 ม.ค. 2563  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
27 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับกา&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน( N –NET) ประจำภ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
24 ธ.ค. 2562  ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
24 ธ.ค. 2562  สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี        รับ
24 ธ.ค. 2562  ส่งใบสมัครเข้า&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน( N –NET) ประจำภ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
23 ธ.ค. 2562  สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ n-net ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (์N-NET)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
23 ธ.ค. 2562  ขอส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบระดับชาติ (N-NET)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. Best Practice  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสู  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
23 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (์N-NET) ประจำ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 ธ.ค. 2562  แก้ไขแบบตอบรับ การฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  ขอส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบระดับชาติ (N-NET) กศน.อำเภอน้ำพอง  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสู  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน. Best Practice  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.  กศน.อำเภอพล      รับ
20 ธ.ค. 2562  การดำเนิน โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ โรงเรียน N-net ประจำภาคเ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับและใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ต่อ)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับและใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความร  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 ธ.ค. 2562  รายงานโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  รายงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
20 ธ.ค. 2562  โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ธ.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักศูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา25562  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
20 ธ.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ