12 พ.ย. 2562  ส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ ประจำปี 2563  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 พ.ย. 2562  สรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 พ.ย. 2562  สรุปผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 พ.ย. 2562  รายงานการไปราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 พ.ย. 2562  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ N –NET ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การดำเนินทารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบN –NET ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
11 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบN-NET2/62  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
11 พ.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทองปี การศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
08 พ.ย. 2562  รายงานการสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
08 พ.ย. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 พ.ย. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอชนบท      รับ
07 พ.ย. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 พ.ย. 2562  แบบรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 พ.ย. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 พ.ย. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 พ.ย. 2562  ขอส่งแบบตอบรับรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี)  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 พ.ย. 2562  ขอส่งแบบตอบรับ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 พ.ย. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 พ.ย. 2562  แบบตอบรับรำบวงสรวง  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
07 พ.ย. 2562  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 พ.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ๒๒๒ ปี  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
06 พ.ย. 2562  สั่งจองสมุดบัน&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
06 พ.ย. 2562  แจ้งตำแหน่งจ้างเหมาไม่ต่อสัญญาจ้างงบประมาณปี 2563  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 พ.ย. 2562  แบบตอบรับ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
05 พ.ย. 2562  ตอบรับการประชุมพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 พ.ย. 2562  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอพล      รับ
05 พ.ย. 2562  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
05 พ.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับการประชุมพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพรายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
05 พ.ย. 2562  ส่งประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
05 พ.ย. 2562  การสำรวจและยืนยีนความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
05 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
05 พ.ย. 2562  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ๒๕๖๓ )  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
04 พ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
01 พ.ย. 2562  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
01 พ.ย. 2562  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
01 พ.ย. 2562  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
31 ต.ค. 2562  คำสั่งควบคุมภายใน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
31 ต.ค. 2562  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น (R.B.T.C)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
31 ต.ค. 2562  ส่งสรุปผลโครงการ/กิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน“ห้องสมุดเคลื่อนที่”  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
31 ต.ค. 2562  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น (R.B.T.C)  กศน.อำเภอพล      รับ
31 ต.ค. 2562  ส่งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และเบื้องต้น (R.B.T.C)  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
30 ต.ค. 2562  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
29 ต.ค. 2562  แผนการจัดกิจกร&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
29 ต.ค. 2562  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
29 ต.ค. 2562  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
29 ต.ค. 2562  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
29 ต.ค. 2562  สั่งจองสมุดบันทึก 2563  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
27 ต.ค. 2562  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
24 ต.ค. 2562  ส่งบัญชีความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาเพื่อกำหนดกลุ่มวิชา สำหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 ต.ค. 2562  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 ต.ค. 2562  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี กศน.๒๕๖๓)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
24 ต.ค. 2562  สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
24 ต.ค. 2562   สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็น ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงาน กศน.  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
24 ต.ค. 2562  สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ )  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
24 ต.ค. 2562  สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็น ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงานกศน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
23 ต.ค. 2562  ส่งตอบรับ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
23 ต.ค. 2562  สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาสำหรับคัดเลือก/สอบแข่ง  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
23 ต.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมอบรม  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
23 ต.ค. 2562  ส่งการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
22 ต.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วม&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
22 ต.ค. 2562  สำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอก ตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาสำหรับการคัดเลือก/สอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 ต.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมอบรม  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
16 ต.ค. 2562  การจัดรายงานการตรวจสอบภายใน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
16 ต.ค. 2562  รายงานใบเสร็จ2562  กศน.อำเภอชนบท      รับ
15 ต.ค. 2562  รายงานใบเสร็จ2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
13 ต.ค. 2562  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
11 ต.ค. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.4 กศน. แบบ ปค.๕ กศน.(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 ต.ค. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.4 กศน. แบบ ปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 ต.ค. 2562  รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
11 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
09 ต.ค. 2562  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
08 ต.ค. 2562  การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงาน กศน  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
08 ต.ค. 2562  การรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงาน กศน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 ต.ค. 2562  ขอเบิกใบเสร็จร&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 ต.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 ต.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชครู  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
04 ต.ค. 2562  แบบสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือและอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 ต.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชครู  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
04 ต.ค. 2562  ส่งแบบสำรวจข้อมูลระยะเวลาการปฎิบัติงานของพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
04 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
03 ต.ค. 2562  ขอเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
03 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบเสร็จรับงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
03 ต.ค. 2562  ขอรับใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอพล      รับ
02 ต.ค. 2562  รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
02 ต.ค. 2562  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
02 ต.ค. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยง  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
02 ต.ค. 2562  ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
02 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
02 ต.ค. 2562  สรุปผลการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการครั้งที่ 2 (1 เมษายนถึง 30 กันยายน 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
02 ต.ค. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
02 ต.ค. 2562  การประเมินความเสี่ยง  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
02 ต.ค. 2562  การประเมินความเสี่ยง  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
02 ต.ค. 2562  แบบประเมินความเสี่ยง  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
02 ต.ค. 2562  ส่งรายงานผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
01 ต.ค. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยงตามภารกิจเพื่อควบคุมภายในฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
01 ต.ค. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยงตามภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ กศน. และ แบบ ปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอพล      รับ
01 ต.ค. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยง  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
01 ต.ค. 2562  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
01 ต.ค. 2562  ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
01 ต.ค. 2562  ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
01 ต.ค. 2562  รายงานใบเสร็จ2562 อ.ชุมแพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
01 ต.ค. 2562  ลูกจ้างเหมาบริการ ขอลาออก  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
01 ต.ค. 2562  แก้ไข ขอส่งสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ต.ค. 2562  รายงานการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
01 ต.ค. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.๔ กศน. แบบ ปค.๕ กศน.(ภูผาม่าน)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
30 ก.ย. 2562  รายงานความเสี่ยง กศน.อำเภอชุมแพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินความเสี่ยงแบบปค.๔ กศน. แบบปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
30 ก.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอชนบท      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.4 กศน. แบบ ปค.๕ กศน.  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
30 ก.ย. 2562  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอชนบท      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งแบบรายงานประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.4 กศน. แบบ ปค.๕ กศน อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
30 ก.ย. 2562  รายงานการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงาน กศนอำเภอเปือยน้อย  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
30 ก.ย. 2562  รายงานแบบประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.4 กศน แบบ ปค.5 กศน.กศน.อำเภอเปือยน้อย  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
27 ก.ย. 2562  การรายงานผลการ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
27 ก.ย. 2562  รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
26 ก.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ก.ย. 2562  รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
22 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 ก.ย. 2562  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษา ครั้งที่2 (1 ตุลาคม 2562)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 ก.ย. 2562  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 ก.ย. 2562  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
16 ก.ย. 2562  รายงานข้อมูลช่วยเหลือ นักศึกษา ในระบบการศึกษาที่ผู้ปกครองประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ ระหว่าง 25  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
16 ก.ย. 2562  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
16 ก.ย. 2562  รายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
16 ก.ย. 2562  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓เพิ่มเติม  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
16 ก.ย. 2562  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
13 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (ต่อ)  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
13 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
11 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
11 ก.ย. 2562  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563(ต่อ)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.ย. 2562  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
11 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
11 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
11 ก.ย. 2562  รายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
11 ก.ย. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 ก.ย. 2562  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
10 ก.ย. 2562  ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 ก.ย. 2562  การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
10 ก.ย. 2562  แบบตอบรับ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
10 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ก.ย. 2562  ส่งแบบสอบถามในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ก.ย. 2562  การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
09 ก.ย. 2562  การรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 ก.ย. 2562  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ครู กศน.ตําบล โครงการการเพิ่มโอกาสการเข&#  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
09 ก.ย. 2562  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
09 ก.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
09 ก.ย. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ก.ย. 2562  ตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
06 ก.ย. 2562  ติดตามผลการดำเนินงานบูรณาการการนำข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
06 ก.ย. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
06 ก.ย. 2562  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
06 ก.ย. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ก.ย. 2562  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในฯ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
06 ก.ย. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
06 ก.ย. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอซำสูง  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
06 ก.ย. 2562  ส่งแบบประเมินควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
06 ก.ย. 2562  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
06 ก.ย. 2562  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
06 ก.ย. 2562  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
06 ก.ย. 2562  การดำเนินงานอง&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
06 ก.ย. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานบูรณาการการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมา  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานข้อมูลองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานข้อมูลองค์กรนักศึกษาและผลงานองค์กรนักศึกษา 2562  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานข้อมูลองค์กรนักศึกษาและผลงานขององค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอแวงน้อยประจำปี 2562  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
06 ก.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
06 ก.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
06 ก.ย. 2562  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานบูรณาการการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ก.ย. 2562  รายงานข้อมูลองค์กรนักศึกษาและผลงานขององค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอน้ำพองประจำปี 2562  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
05 ก.ย. 2562  รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
05 ก.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 ก.ย. 2562  การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอชนบท      รับ