19 ส.ค. 2562  ส่งรายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของครู กศน.ที่ผ่านการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
16 ส.ค. 2562  ขอกันเงินงบประมาณค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
16 ส.ค. 2562  รายงานประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 ส.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของครู กศน.ที่ผ่านการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
15 ส.ค. 2562  ส่งคำร้องขอย้าย  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
15 ส.ค. 2562  ส่งคำร้องขอย้าย  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
15 ส.ค. 2562  ส่งคำร้องขอย้าย  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
14 ส.ค. 2562  ตอบแบบติดตามผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
14 ส.ค. 2562  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 ส.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงิน บัญชี พัสดุ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
14 ส.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงิน บัญชี พัสดุ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
13 ส.ค. 2562  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบ N-Net ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
13 ส.ค. 2562  รายงานข้อมูลคุณวุฒิทางการลูกเสือของผู้บริหาร กศน.อำเภอสีชมพู  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
13 ส.ค. 2562  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเ  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
09 ส.ค. 2562  รายงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมร  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
08 ส.ค. 2562  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 ส.ค. 2562  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอชนบท      รับ
07 ส.ค. 2562  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอชนบท      รับ
07 ส.ค. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 อำเภอพล  กศน.อำเภอพล      รับ
07 ส.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 ส.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ส.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
02 ส.ค. 2562   ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
01 ส.ค. 2562  บรรณาธิการร่างเอกสารแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
01 ส.ค. 2562  การประชุมปฏิบัติการติดตาม ประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อส  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
01 ส.ค. 2562  แบบสำรวจข้อมูลคุณวุฒิทางการลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
01 ส.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แก้ไข  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
31 ก.ค. 2562  ส่งเอกสารการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
31 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
31 ก.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมการเงิน บัญชี และพัสดุ กศน.อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
31 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
30 ก.ค. 2562  การประชุมปฏิบัติการติดตาม ประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Ca  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
30 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
30 ก.ค. 2562  โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
30 ก.ค. 2562  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
30 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
30 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
30 ก.ค. 2562  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
30 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N –NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
30 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จัง  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
27 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
27 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน ก  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
26 ก.ค. 2562  การประชุมปฏิบัติการติดตาม ประเมินโครงการพัฒนาครุ ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร (Boot Camp)  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ค. 2562  ส่งรายงานผลการ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคล&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (B00t  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
26 ก.ค. 2562  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N –NET) ประจำภาค  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
26 ก.ค. 2562  การติดตามผลผู้&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
26 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(boot Camp)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
25 ก.ค. 2562  ต่อส่งแบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONE เพื่อสร้างSmart Farmer  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 ก.ค. 2562  ต่อส่งแบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONE เพื่อสร้างSmart Farmer  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 ก.ค. 2562  ส่งแบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONE เพื่อสร้างSmart Farmer  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเส่ี่ยงการทุจริต  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 ก.ค. 2562  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N –NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
25 ก.ค. 2562  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องวันวันต่อต้านยาเสพติด ( ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ )  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
25 ก.ค. 2562  การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2562  การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สํานักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะก&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
24 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
24 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
24 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน ก  กศน.อำเภอพล      รับ
24 ก.ค. 2562  ส่งแบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONIE for Smart Farmer ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
24 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
24 ก.ค. 2562  ส่งแบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONIE for Smart Farmer ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
24 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-net 1/62 ระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
24 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
24 ก.ค. 2562  รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
24 ก.ค. 2562  แบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรม โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
23 ก.ค. 2562  การประชุมปฏิบัติการติดตาม ประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Ca  กศน.อำเภอพล      รับ
23 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
23 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
22 ก.ค. 2562  แบบติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
22 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
22 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-net 162  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
22 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
22 ก.ค. 2562  ข้าราชการไปปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
22 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
22 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
19 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน ก  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
18 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน ก  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
18 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน ก  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.ค. 2562  แจ้งการลาออกของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
15 ก.ค. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน ก  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
15 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 ก.ค. 2562  ตอบรับเข้าอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการ เร  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
12 ก.ค. 2562  รายงานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 ก.ค. 2562  การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 ก.ค. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 3  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในการทุจริต ประจำปี 2562  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 ก.ค. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
10 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
09 ก.ค. 2562  ส่งใบตอบรับเข้&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
08 ก.ค. 2562  ตอบรับเข้าอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการ เร  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
08 ก.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยาการ  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
08 ก.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
08 ก.ค. 2562  สำราจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
05 ก.ค. 2562  การมอบเกียรติบัตร “แฟนพันธ์แท้การอ่าน”  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ก.ค. 2562  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ก.ค. 2562  สำราจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
04 ก.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.และการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจก  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
04 ก.ค. 2562  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
03 ก.ค. 2562  แจ้งจำนวนรายวิชาเลือกเสรีที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
03 ก.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.และการประกวดสื่อการสอน  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
03 ก.ค. 2562  แบบตอบรับงานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.อำเภอแวงน้อย  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
02 ก.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. ประจำปี 2562  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
02 ก.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
02 ก.ค. 2562  การดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
01 ก.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.และการประกวดสื่อ การสอนวิทยาศาสตร  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
01 ก.ค. 2562  แจ้งบุคลากรลาออก  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
29 มิ.ย. 2562  สำรวจรายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
28 มิ.ย. 2562  ส่งแบบรายงานแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
28 มิ.ย. 2562  แนวทางการจัดกิ&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
28 มิ.ย. 2562  แบบตอบรับงานมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
28 มิ.ย. 2562  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
28 มิ.ย. 2562  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
28 มิ.ย. 2562  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)  กศน.อำเภอพล      รับ
27 มิ.ย. 2562  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖มิถุนายน)ประจำปี๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 มิ.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.และการประกวดสื่อ การสอนวิทยาศาสตร  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
25 มิ.ย. 2562  สำรวจวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
24 มิ.ย. 2562  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
24 มิ.ย. 2562  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
24 มิ.ย. 2562  ส่งสำเนาสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
24 มิ.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับงานมหกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
24 มิ.ย. 2562  สำรวจวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
24 มิ.ย. 2562  สรุปผลรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑เพิ่มเติม  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
24 มิ.ย. 2562  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
24 มิ.ย. 2562   ขอเลื่อนแจ้งกำหนดการมอบเกียรติบัตร “แฟนพันธ์แท้การอ่าน”  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 มิ.ย. 2562  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
21 มิ.ย. 2562  การส่งสำรวจรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่1/2562  กศน.อำเภอชนบท      รับ
21 มิ.ย. 2562  การจ้างเหมาบริการบรรณารักษ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 มิ.ย. 2562  ส่งรายมือชื่อนักศึกษาพร้อมประกาศจัดตั้งกลุ่ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มิ.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม Science Show ระดับพื้นที่ประจำปี 2562  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
19 มิ.ย. 2562  สรุปผลรายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มิ.ย. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม Science Show ระดับพื้นที่ประจำปี 2562  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
18 มิ.ย. 2562  พนักงานราชการ ไปปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(เพิ่ม)  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(เพิ่ม)  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒(เพิ่ม))  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
18 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
17 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
17 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/62  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
17 มิ.ย. 2562  การส่งข้อมูลการสั้งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2562  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
17 มิ.ย. 2562  ขอแจ้งการมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
17 มิ.ย. 2562  การมอบเกียรติบัตร “แฟนพันธ์แท้การอ่าน” กศน.ชุมแพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 มิ.ย. 2562  การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 มิ.ย. 2562  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
14 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
14 มิ.ย. 2562  การจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรณารักษ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
14 มิ.ย. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
14 มิ.ย. 2562  การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
14 มิ.ย. 2562  การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 มิ.ย. 2562  การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 มิ.ย. 2562  สั่งข้อมูลการส&#  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
14 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
14 มิ.ย. 2562  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
14 มิ.ย. 2562  ส่งแบบฟอร์มจำนวนสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
14 มิ.ย. 2562  ส่งแบบฟอร์มจำนวนสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
13 มิ.ย. 2562  การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
12 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบการทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
12 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
11 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ N-NET  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
11 มิ.ย. 2562  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 มิ.ย. 2562  การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
11 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ N-net ประจภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
10 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
10 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ N –NET ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
10 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
10 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
10 มิ.ย. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอบ้านไผ่  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
10 มิ.ย. 2562  แจ้งรายชื่อสนามสอบ N-NET  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 มิ.ย. 2562  การมอบเกียรติบัตร แฟนพันธ์แท้การอ่าน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
08 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบ N-Net ครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอชนบท      รับ
07 มิ.ย. 2562  การมอบเกียรติบัตร "แฟนพันธุ์แท้การอ่าน"  กศน.อำเภอชนบท      รับ
07 มิ.ย. 2562  การรายงานข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่สำเร็จการศึกษา และรอสอบมาตรฐ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 มิ.ย. 2562  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมการเงิน บัญชี และพัสดุ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 มิ.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 มิ.ย. 2562  รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
06 มิ.ย. 2562  การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 มิ.ย. 2562  ส่งรายชื่อสนามสอบ การทดสอบN-NET ครั้งที่ 1 /2562  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
05 มิ.ย. 2562  โครงการศึกษาดูงานและกำหนดการ กศน.อำเภอพล ฝากให้ อ.ยา ค่ะ  กศน.อำเภอพล      รับ
05 มิ.ย. 2562  พนักงานราชการมาปฎิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 มิ.ย. 2562  รายงานการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 มิ.ย. 2562  การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 มิ.ย. 2562  การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 มิ.ย. 2562  การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
04 มิ.ย. 2562  รายงานข้อมูลนักศึกษาหลักสูตร ปวช. ที่รอสอบมาตรฐานและ V-Net  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
31 พ.ค. 2562  รายงานการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
27 พ.ค. 2562  แจ้งการลาออกของบรรณารักษ์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
27 พ.ค. 2562  แนวปฏิบัติในการนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
27 พ.ค. 2562  รายงานการดำเนินงาน การนำกลุ่มเป้าหมายวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
27 พ.ค. 2562  แบบรายงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
23 พ.ค. 2562  รายงานผลการดำเนินงานนำกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เข้าสู่ระบบ การ  กศน.อำเภอพล      รับ
22 พ.ค. 2562  แก้ไขจำนวนนักศึกษาเทียบระดับ ครั้งที่ 1/2562  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ