18 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้แทน ศส.ปชต.  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ก.พ. 2562  เรื่อง ส่งรายชū  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้แทน ศส.ปชต.  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.อำเภอพล      รับ
18 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.อำเภอพล      รับ
15 ก.พ. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
15 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้แทน ศส.ปชต.  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
15 ก.พ. 2562  รายงานการรับสมัครนักศึกษา ปวช. ใหม่ เพิ่มเติมในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
15 ก.พ. 2562  ขอเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ค่ายทหารร.8พัน2  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
14 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
14 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
14 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
14 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        รับ
13 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
12 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนออกมาใช้สิทธิในการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง สมาชิ  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
12 ก.พ. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
12 ก.พ. 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
12 ก.พ. 2562  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 ก.พ. 2562  แบบตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงคประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
12 ก.พ. 2562  แบบตอบรับประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
12 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิ  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ก.พ. 2562  ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
12 ก.พ. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาช  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
11 ก.พ. 2562  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาช        รับ
11 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พงศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.พ. 2562  รายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
11 ก.พ. 2562  รายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
11 ก.พ. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามนโยบายการสร้างรายได้ของจังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ก.พ. 2562  รายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 ก.พ. 2562  รายงานการสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
08 ก.พ. 2562  รายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
08 ก.พ. 2562  ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.อำเภอพล      รับ
08 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชือพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
08 ก.พ. 2562  แบบสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
08 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญประดับแพร  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
08 ก.พ. 2562  รายชื่อนักศึกษาไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจนักศึกษา กศน.ที่มีความประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแคนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
08 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ชนิดบุรุษและชนิดสตรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
08 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
08 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
07 ก.พ. 2562  ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ก.พ. 2562  รายชื่อนักศึกษาไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 ก.พ. 2562  ส่งแบบสำรวจรายชื่อพนักงานราชการในสังกัด ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 ก.พ. 2562  สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.  กศน.อำเภอพล      รับ
06 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
06 ก.พ. 2562  การกำหนดค่าเป้าหมายของ กศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 ก.พ. 2562  แจ้งความประสงค์สั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
05 ก.พ. 2562  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ก.พ. 2562  รายงานการจัดทำประกาศธรรมาภิบาล  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 ก.พ. 2562  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดองและ  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
04 ก.พ. 2562  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กศน.ตำบลเขาสวนกวาง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
04 ก.พ. 2562  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครู ศรช บ้านโนนสง่า ตำบลคำม่วง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
01 ก.พ. 2562  รายงานตัวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาเลือก  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
01 ก.พ. 2562  รายงานค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่ 1 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
31 ม.ค. 2562  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำภา  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
31 ม.ค. 2562  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ภาค  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
31 ม.ค. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อำเภอบ้านไผ่  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
31 ม.ค. 2562  รายงานค่าสาธรณูปโภค ไตรมาส 1 ปี 2562  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
29 ม.ค. 2562  ส่งการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๑ รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกร  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
28 ม.ค. 2562  สำรวจรายวิชาที่ต้องจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร ปวช. 2556  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
23 ม.ค. 2562  รายงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช.(ประจำกลุ่มระดับประกาศนียบัตร) สาขาเกษตรกรรม มาปฏิบัติ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
23 ม.ค. 2562  รายงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มาปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 ม.ค. 2562  ขออนุญาตออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
18 ม.ค. 2562  แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเก่า  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
18 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 ม.ค. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
18 ม.ค. 2562  รายงานการสำรวจความต้องการใช้หนังสือ ที่สำนักงาน กศน.จัดทำขึ้น  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
16 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) (แก้ไข)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
16 ม.ค. 2562  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
15 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
15 ม.ค. 2562  แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
15 ม.ค. 2562  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N –NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖1  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
15 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N–net  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการสอบ NNET สนามสอบโรงเรียนน้ำพอง  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) 2-2561  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน( N-NET)  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ n-net 2-2561  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ N-Net 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชนบท      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภ  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
14 ม.ค. 2562   ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะกรรมการการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (n-net)ครั้งที  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
13 ม.ค. 2562  เรื่อง ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบN-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบN-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
11 ม.ค. 2562  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
10 ม.ค. 2562  แบบตอบรับโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ม.ค. 2562   ตอบรับการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
10 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อกรรมการN-net ประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
10 ม.ค. 2562  ตอบรับร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ประ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่ือคณะกรรมการดำเนินการทดสอบคุณภาพระดับชาติ N-NET  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
10 ม.ค. 2562  ตอบรับร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงาน กศน. จังหวัด  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
09 ม.ค. 2562  ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงาน กศน.จังหวัด  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
09 ม.ค. 2562  ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนลอยเเหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
09 ม.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 ม.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
09 ม.ค. 2562  ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนักงาน กศน.จังหวัดขอน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
09 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
09 ม.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
09 ม.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
09 ม.ค. 2562  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
09 ม.ค. 2562  แบบตอบรับ โครงก&  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
09 ม.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
09 ม.ค. 2562  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
09 ม.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.อำเภอมัญจาคีรี  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
08 ม.ค. 2562  ส่งแบบตอบรับโครีงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
08 ม.ค. 2562  แบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาย้อนรอยแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
08 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบN-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
08 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบN-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
07 ม.ค. 2562  ส่ง แบบตอบรับและแบบสอบถาม คู่มือ "การปฎิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน."  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
07 ม.ค. 2562  ตอบแบบสอบถามและแบบตอบรับ คู่มือ “การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน”  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 ม.ค. 2562  แจ้งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N - NET ครั้งที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
07 ม.ค. 2562  ขอเปลี่ยนวันจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ ๓  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อคณะก&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 ม.ค. 2562  ตอบแบบสอบถามแล&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
07 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
07 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
04 ม.ค. 2562  รายงานการไปราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
04 ม.ค. 2562  รายงานการไปราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ม.ค. 2562  ตอบแบบสอบถามและแบบตอบรับการดำเนินการ คู่มือ “การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน.”  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ม.ค. 2562  ตอบรับรางวัลเชิดชูเกียรติ และแก้ไขเกียรติบัตร MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
03 ม.ค. 2562  คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
03 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบN-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
02 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ การสอบ N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
02 ม.ค. 2562  คู่มือ"การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน."  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
27 ธ.ค. 2561  ตรวจสอบนักศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
25 ธ.ค. 2561  ส่งแบบประเมินคุณภาพสื่อวิดีทัศน์ กศน.smart ONIE smart Farmer 4.0  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
25 ธ.ค. 2561  แบบประเมินสื่อวีดิทัศน์ โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
25 ธ.ค. 2561  รายงานผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 ธ.ค. 2561  ส่งแบบประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ โครงการ Smart ONIE  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
25 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ฯ(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
25 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับประเมินคุณภาพสื่อวีดีทัศน์ฯ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
24 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
24 ธ.ค. 2561  ส่งรายชื่อลูกเสือ  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
24 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้ารับรางวัลและ/หรือเกียรติบัตรการประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
21 ธ.ค. 2561  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
21 ธ.ค. 2561  รายงานการจัดทำประกาศธรรมาภิบาล  กศน.อำเภอพล      รับ
20 ธ.ค. 2561  การส่งแบบตอบรับขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
20 ธ.ค. 2561  การจัดชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
20 ธ.ค. 2561  ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
20 ธ.ค. 2561  ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
19 ธ.ค. 2561  การจัดงานชุมชุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
19 ธ.ค. 2561  การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
19 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
19 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนา (แก้ไข)  กศน.อำเภอพล      รับ
19 ธ.ค. 2561  เชิญเข้าร่วมการประชุม  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
19 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 ธ.ค. 2561  ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอชนบท      รับ
18 ธ.ค. 2561  ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๖๒        รับ
18 ธ.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
18 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
18 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
18 ธ.ค. 2561  แจ้งการลาออกของครูศูนย์การเรียนชุมชน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูล นักศึกษาที่ศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้น กับสถานศึกษา สอศ.  กศน.อำเภอพล      รับ
17 ธ.ค. 2561  ข้อมูลจำนวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
14 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
14 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
14 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
13 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
13 ธ.ค. 2561  การสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
13 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
12 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
12 ธ.ค. 2561  ขอเชิญชวนร่วมร&#  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
12 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
12 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
11 ธ.ค. 2561  ใบสมัครประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
11 ธ.ค. 2561  ของบประมาณการจัดการศึกษาต่อ เนื่อง  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
11 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
11 ธ.ค. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรีตามที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
10 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
07 ธ.ค. 2561  ของบประมาณจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
07 ธ.ค. 2561  ตอบรับประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ