20 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
20 มิ.ย. 2561  การสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
19 มิ.ย. 2561  ตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มิ.ย. 2561  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
19 มิ.ย. 2561  ตอบรับโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ/เขต  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
19 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
18 มิ.ย. 2561  การลาออกของครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งบัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
18 มิ.ย. 2561  การศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งบัญชีรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสะพาย ประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่พนักงานร  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561   การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอพล      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
18 มิ.ย. 2561  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
18 มิ.ย. 2561  ตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งตัวพนักงานราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่กำหนดสัญญาจ้าง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
18 มิ.ย. 2561  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
15 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อระดมสรรพกำลัง  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
15 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่พนักงานราชการ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 มิ.ย. 2561  รายงานการสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
15 มิ.ย. 2561  ตอบรับร่วมมือดำเนินกิจกรรมเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
14 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
14 มิ.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่พนักงานราชก  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
13 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 มิ.ย. 2561  สำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
13 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
13 มิ.ย. 2561  รายงานการสำรวจรายวิชาเลือกเสรี ตามที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอชนบท      รับ
13 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการดำเนินกิจกรรม “เปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ”  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
12 มิ.ย. 2561  ส่งสรุปข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
12 มิ.ย. 2561  แบบตอบรับการดำเนินกิจกรรมการเปิดหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
12 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
12 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษานอกร  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
12 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษานอกร  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
12 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
12 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมุลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
11 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษา  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
10 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
09 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
09 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 มิ.ย. 2561  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
08 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
08 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา อำเภอหนองสองห้อง  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
07 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคที่ 1/2561  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
07 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกเทียบระดับ ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
07 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
07 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลและคลิปวิดิโอปราชญ์ของแผ่นดิน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
06 มิ.ย. 2561  การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
06 มิ.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณููประโภค ไตรมาส 2-61 กศน.ชนบท  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลปรัชญาของแผ่นดินและผลดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 มิ.ย. 2561  รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ  กศน.อำเภอชนบท      รับ
05 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
05 มิ.ย. 2561  รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐา  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
04 มิ.ย. 2561  การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 มิ.ย. 2561   การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 มิ.ย. 2561  การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
04 มิ.ย. 2561  การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
04 มิ.ย. 2561  ส่งรายงานข้อมูลสารสนเทศ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
04 มิ.ย. 2561  ส่งข้อมูลปราชญ์ของแผ่นดิน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
01 มิ.ย. 2561  การรายงานข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่สำเร็จการศึกษาและรอสอบมาตรฐ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
31 พ.ค. 2561  ส่งข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  กศน.อำเภอพล      รับ
30 พ.ค. 2561  การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
30 พ.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 กศน.อำเภอบ้านฝาง  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
28 พ.ค. 2561  ใบสมัครเข้าประกวดละครเวที่"ไทยนิยมยั่งยื่น"  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
25 พ.ค. 2561  ใบสมัครเข้าประกวดแข่งขันละครเวที ไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
25 พ.ค. 2561  ใบสมัครเข้าประกวดแข่งขันละครเวที ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
24 พ.ค. 2561  การดำเนินโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
24 พ.ค. 2561  การดำเนินโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม" จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
23 พ.ค. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกษาและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ร้องเรียน  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
22 พ.ค. 2561  ข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
21 พ.ค. 2561  การรายงานข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ที่สำเร็จการศึกษาและรอสอบมาตรฐา  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
21 พ.ค. 2561  ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
21 พ.ค. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/60  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 พ.ค. 2561  ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (แก้ไข)  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
17 พ.ค. 2561  ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
16 พ.ค. 2561  แบบตอบรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรม  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
15 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
15 พ.ค. 2561  ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
15 พ.ค. 2561  ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
15 พ.ค. 2561  ขอรับการสนับสนุนคุรุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
13 พ.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 2  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
11 พ.ค. 2561  ขอรับการสนับสนุนคุรุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
11 พ.ค. 2561  ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
11 พ.ค. 2561  ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
11 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
10 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินโครงการศุฯย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ2561  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
10 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
10 พ.ค. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่2 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
10 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
10 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอพล      รับ
09 พ.ค. 2561  การดำเนินกิจกร&#  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
09 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 พ.ค. 2561  ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
09 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
08 พ.ค. 2561  ยืนยันการจบหลักสูตรของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กศน.อำเภอชนบท      รับ
08 พ.ค. 2561  ใบสมัครเข้าประกวดแข่งขันละครเวที “ไทยนิยม ยั่งยืน”  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
08 พ.ค. 2561   รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
08 พ.ค. 2561  ส่งใบสมัครละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
07 พ.ค. 2561  ใบสมัครการประกวดละครเวที “ ไทยนิยม ยั่งยืน ” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
07 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
07 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
07 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
01 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 เม.ย. 2561  การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
27 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
27 เม.ย. 2561  รายงานการไปราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
27 เม.ย. 2561  ส่งตอบรับการเข้า่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ จังหวัด พื้  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
26 เม.ย. 2561  รายงานผลการดำเ&#  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
26 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
26 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดพ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
26 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
26 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
25 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวั  กศน.อำเภอชนบท      รับ
25 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยมฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
25 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยมฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
25 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยมฯ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
25 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
25 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวั  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
25 เม.ย. 2561  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
25 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำ  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
25 เม.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตร  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
25 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
24 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดขยะลดปริมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
24 เม.ย. 2561   รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุญของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
24 เม.ย. 2561   แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
24 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดพ  กศน.อำเภอพล      รับ
24 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
24 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
24 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
23 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
23 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำ  กศน.อำเภอเขาสวนกวาง      รับ
23 เม.ย. 2561  ตอบรับการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นท  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
23 เม.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุญของพระมหากษัตริย์ไทย”  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
23 เม.ย. 2561  การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 เม.ย. 2561  ตอบรับเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
23 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่2 ปี 2561  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
23 เม.ย. 2561  (แก้ไขรายชื่อผู้เข้าอบรม)ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
23 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
23 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย      รับ
20 เม.ย. 2561  รายงานสาธารณูปโภค ไตรมาส 2  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
20 เม.ย. 2561  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
20 เม.ย. 2561  การประชุมการขับเคลื่ิอนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 เม.ย. 2561  การประชุมการขับเคลื่ิอนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 เม.ย. 2561  การประชุมการขับเคลื่ิอนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กศน.อำเภอกระนวน      รับ
20 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
20 เม.ย. 2561  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก  กศน.อำเภอบ้านฝาง      รับ
20 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561  กศน.อำเภอน้ำพอง      รับ
19 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
19 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
19 เม.ย. 2561  เรื่อง รายงานส่งตัวข้าราชการ  กศน.อำเภอหนองสองห้อง      รับ
19 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจรณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
19 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภออุบลรัตน์      รับ
18 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจรณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
18 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
17 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
17 เม.ย. 2561  ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลดีเด่น  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
17 เม.ย. 2561  ค่าสาธาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 กศน.อำเภอภูผาม่าน  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
17 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
10 เม.ย. 2561  รายงานค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 กศน.อำเภอภูเวียง  กศน.อำเภอภูเวียง      รับ
09 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอแวงใหญ่  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
09 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
09 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอสีชมพู  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
06 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรบประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอหนองเรือ      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อ ประกวดเทพีฯ รายชื่อนันทนาการ /รายชื่อผู้ประสานงานอำเภอ  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน  กศน.อำเภอแวงใหญ่      รับ
05 เม.ย. 2561   ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และผู้ประสานงาน กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอสีชมพู  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
05 เม.ย. 2561  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวเข้าเป็นพลเมืองอาเซียน  กศน.อำเภอหนองนาคำ      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครเทพีสงกรานต์อาเซียน รายชื่อคณะกรรมฝ่ายนันทนาการและผู้ประสานงาน กศน.อำเภอ  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
05 เม.ย. 2561  ใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.ขอนแก่น  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
05 เม.ย. 2561  ส่งใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
05 เม.ย. 2561   ใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอพระยืน  กศน.อำเภอพระยืน      รับ
04 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
04 เม.ย. 2561  ใบสมัครการประกวดเทพีสงกรานต์อาเซียน กศน.อำเภอพล        รับ
04 เม.ย. 2561  ขออัตรากำลังพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ศรช.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
04 เม.ย. 2561  ขออัตรากำกลังพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ครู ศรช.  กศน.อำเภอซำสูง      รับ
03 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอเวียงเก่า      รับ
03 เม.ย. 2561  รายงานการจัดกิจกรรม 2 เมษาวันรักการอ่าน  กศน.อำเภอชุมแพ      รับ
02 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรบประชาชนตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอบ้านไผ่      รับ
02 เม.ย. 2561  รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
02 เม.ย. 2561  เรื่อง รายงานการจัดอบรมประชาชนตามโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.อำเภอแวงน้อย      รับ
02 เม.ย. 2561  รายงานการนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น      รับ
02 เม.ย. 2561  เรื่อง รายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง SMART FARMER  กศน.อำเภอเปือยน้อย      รับ
02 เม.ย. 2561  เรื่อง การประเมินพนักงานราชการ คร้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ )  กศน.อำเภอมัญจาคีรี      รับ
27 มี.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน )  กศน.อำเภอโนนศิลา      รับ
27 มี.ค. 2561  การประเมินพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
27 มี.ค. 2561  รายงานการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กศน.อำเภอภูผาม่าน      รับ
21 มี.ค. 2561  รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาหลักสูตร ปวช.  กศน.อำเภอสีชมพู      รับ
21 มี.ค. 2561  ข้อมูลด้านการศึกษาฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)  กศน.อำเภอบ้านแฮด      รับ
19 มี.ค. 2561  ส่งแบบสำรวจข้อมูลด้านการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  กศน.อำเภอกระนวน      รับ