ระเบียบกระทรวงการคลัง
การเบิกจ่ายที่พึงระวัง
คำสั่งมอบอำนาจจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา

วงเงินฝากธนาคาร
สาระน่ารู้คู่งานคลัง พค.51

คู่มือเบิกเงิน ปี61
ฟอร์มค่าพาหนะ
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
สัญญายืมเงิน
ตัวอย่างหนังสือราชการส่ง
เบิกเงิน

ทะเบียนคุมและรายงานหน่วย
งานย่อย

ตัวอย่างคำสั่ง
ใบรับเงินสนามสอบ
ฟอร์ม OT+ไปราชการ
ใบนำฝากและใบเบิกเงิน
รหัสงปม.พค.62
ฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน
ล่าสุด

บันทึกหักเงินกู้ ธ.ออมสิน
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน ระบบ KTB Coporate Online


 

 

ข่าว งานพัสดุ

คู่มือประกอบการประชุม
จนท.พัสดุ งปม.2556


โปรแกรมพัสดุ v.8.2
ข้อมูลหลักผู้ขาย ปี56
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดขอนแก่น

 

แจ้งข่าวงานการเงินประจำเดือน งปม.2563

เดือน พฤศจิกายน 2561// เดือน ธันวาคม 2562 // เดือน มกราคม 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 // เดือน มีนาคม 2563 //เดือน เมษายน 2563

เดือน พฤษภาคม 2563 // เดือน มิถุนายน 2563 // เดือน กรกฎาคม 2562

เดือน สิงหาคม 2562 //เดือน กันยายน 2562 // เดือน ตุลาคม 2562

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น : http://202.143.137.101
YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use