ระเบียบกระทรวงการคลัง

การเบิกจ่ายที่พึงระวัง
คำสั่งมอบอำนาจจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา

วงเงินฝากธนาคาร
สาระน่ารู้คู่งานคลัง พค.51
หนังสือรับรองเงินเดือนปี61
คู่มือเบิกเงิน ปี61
สัญญายืมเงิน
ฟอร์มถอนเงินค้ำ
ฟอร์มถอนเงินค้ำ กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ฟอร์มถอนเงินค้ำ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
ฟอร์มค่าพาหนะ
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
รหัสงปม.ล่าสุด
ตัวอย่างหนังสือราชการส่ง
เบิกเงิน

ทะเบียนคุมและรายงานหน่วย
งานย่อย

ตัวอย่างคำสั่ง


 

 

ข่าว งานพัสดุ

คู่มือประกอบการประชุม
จนท.พัสดุ งปม.2556


โปรแกรมพัสดุ v.8.2
ข้อมูลหลักผู้ขาย ปี56
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดขอนแก่น

 

แจ้งข่าวงานการเงินประจำเดือน งปม.2562

เดือน พฤศจิกายน 2561// เดือน ธันวาคม 2561 // เดือน มกราคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 // เดือน มีนาคม 2561 //เดือน เมษายน 2561

เดือน พฤษภาคม 2561 // เดือน มิถุนายน 2561 //กรกฎาคม 2561

เดือน สิงหาคม 2561 //เดือน กันยายน 2561 //เดือน ตุลาคม 2561

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น : http://202.143.137.101
YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use